dr. ir. A.J. van Overmeeren (Arne)

Korte kennismaking

Tijdens mijn opleiding Bouwkunde (afstudeerrichting Volkshuisvesting) raakte ik gefascineerd door het werk van woningcorporaties. Ik trad toe tot het bestuur van de ABo, de bewonersvereniging die de belangen van student-huurders in Delft behartigde. Mijn afstudeeronderzoek had als onderwerp ‘Nevenactiviteiten van woningcorporaties’. Na mijn afstuderen werkte ik voor woningcorporaties, als onderzoeker en als docent. Ik deed onder andere onderzoek naar visitatie van woningcorporaties, waarbij ik een aantal visitaties heb geëvalueerd. In 2014 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over ‘Gebiedsgericht voorraadbeleid van woningcorporaties’. Sinds 2014 werk ik als beleidsadviseur bij Woningstichting Leusden.

Visitaties

Bij visitatiecommissies vervul ik de rol van secretaris. Ik bewaak de voortgang van het visitatietraject.      Mijn taak is om ervoor te zorgen dat het visitatietraject goed verloopt en de commissie over voldoende informatie beschikt om tot een goed oordeel te komen. Daarnaast ben ik penvoerder van het rapport. Visitatie zie ik vooral als een instrument waar corporaties van kunnen leren. Ook levert een visitatie een mooie verbeteragenda op. De raad van commissarissen, de gemeente en de huurders kunnen de corporatie hierop aanspreken.

Uitgevoerde visitaties

2020 Peelrand Wonen, Boekel
2019 Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, Oostzaan; Woonservice IJsselland,                        Doesburg
2018 De Vooruitgang, Volendam; Woonstad Rotterdam
In 2016 en 2017 tijdelijk de rol als visitator stopgezet.
2015 Rondom Wonen, Pijnacker; Portaal, Baarn; De Goede Woning, Apeldoorn; De Woonmensen,                        Apeldoorn; Ons Huis, Apeldoorn,

Specifieke deskundigheid

  • Brede kennis van volkshuisvesting en wonen
  • Specifieke kennis van voorraadbeleid en stedelijke vernieuwing

Kort CV

Opleiding

  • Bouwkunde (TU Delft), afstudeerrichting Volkshuisvesting

 Carrière 

2014-heden Beleidsadviseur Woningstichting Leusden
2012-2014   Docent bij Hogeschool Utrecht
2006-2014   Onderzoeker bij TU Delft, gepromoveerd op een onderzoek naar gebiedsgericht                                                  voorraadbeleid van woningcorporaties
2005-2005  Beleidsmedewerker bij Woondrecht en adviseur bij Damen Consultants