J.G. van Harten (Hans)

Korte kennismaking

Fascinerend vind ik de maatschappelijke opdracht van corporaties: hoe geeft een corporatie daar invulling aan? En welke toegevoegde waarde heeft de samenwerking daarin? Dat is een rode draad in mijn loopbaan tot nu toe. In diverse samenwerkingsverbanden heb ik op dat vlak corporaties in alle soorten en maten leren kennen: grotere en ook kleinere corporaties heb ik daarin ondersteund en begeleid.
Vanaf 1985 ben ik actief voor en met woningcorporaties, vooral in samenwerkingsverbanden, landelijk, regionaal als lokaal. Mijn accent ligt op de onderlinge samenwerking en de relatie met gemeente, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Ik heb vooral ervaring opgedaan met samenwerken bij verduurzamen, nieuwbouw en vitale wijken, maar ook met het leren van elkaars ervaringen, zoals met de Aedes benchmark. De toegevoegde waarde van corporaties heb ik ook vanuit een heel andere hoedanigheid leren kennen. Als stadsgids in Amersfoort vertel ik tijdens mijn rondleidingen graag dat het de corporaties waren die in de 20ste eeuw een doorslaggevende rol hebben gespeeld in behoud en renovatie van monumenten in de binnensteden. Ook al wordt nu anders tegen deze taak aangekeken.

Visitaties

Goede besturing (governance) en lerend verantwoorden (visitatie) zijn essentieel voor het maatschappelijk presteren van corporaties. Ik heb aan de ontwikkeling daarvan kunnen bijdragen onder meer als lid van de externe Commissie Glasz over versterking van het intern toezicht van corporaties. Daarnaast heb ik bij Aedes meegewerkt aan het op de kaart zetten van visitatie. Aanvankelijk vooral als instrument om stappen te zetten richting ‘presteren naar vermogen’. Ook bij de Amsterdamse Federatie en het Utrechtse Regioplatform, zijn governance, benchmark en visitatie in toenemende mate onderwerp van bespreking geworden. In mijn visie hangen geloofwaardigheid, effectiviteit en legitimiteit van corporaties in belangrijke mate samen met de openheid en transparantie die zij tonen naar hun externe belanghouders (inclusief huurdersorganisaties) en het uitoefenen van goed bestuur. Dat creëert vertrouwen. Visitatie levert daar een bijdrage aan.

Uitgevoerde visitaties

Recent aangetrokken door Raeflex en een inwerktraject met de Raeflex visitatiecommissie bij Standvast Wonen in Nijmegen in 2019 doorlopen.

Specifieke deskundigheid

  • Agendavorming, functioneren en presteren van lokale en regionale netwerken
  • Bestuurlijke samenwerking tussen corporaties en met externe partijen
  • Kennis en ervaring met governance, visitatie en extern toezicht in de corporatiepraktijk
  • Expertise en kennis op diverse volkshuisvestelijke en financiële terreinen inclusief duurzaamheid

Kort CV

Opleiding
1974 Bestuurskunde Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit)

Carrière
2014 Zelfstandig adviseur, waaronder secretaris van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)              (dit laatste tot 1 september 2020)
2002 Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
1998 Directeur Aedes vereniging van woningcorporaties
1985 Manager Beleid en Strategie en directeur Nationale Woningraad
1983 Onderzoeker Vrije Universiteit te Amsterdam
1982 Onderzoeksassistent Katholieke Universiteit Nijmegen

Nevenfuncties

  • Regelmatig dagvoorzitter van seminars, workshops en andere bijeenkomsten
  • Bestuurslid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
  • Commissaris Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  • Lid Commissie Glasz over versterking intern toezicht
  • Diverse interim werkzaamheden, waaronder bestuurder OpMaat (aanbieder van producten zoals Koopgarant)