mr. dr. M.C.E. van der Vleuten (Mechteld)

Korte kennismaking

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. In 1995 ben ik in de volkshuisvesting gaan werken en sinds mei 2006 werk ik als zelfstandige in deze prachtige sector. Mijn profiel kent drie facetten, met de volkshuisvesting als centraal punt:
– Juridisch: appartementsrecht, huurrecht en gemengde complexen
– Bestuurlijk: governance, toezicht en visitatie
– Management en advies

Bij diverse opdrachtgevers – de meeste in de corporatiesector – heb ik werkzaamheden uitgevoerd op beleidsmatig, (bestuurs-) adviserend en leidinggevend MT-niveau. Ik heb ervaring als beleidsadviseur en jurist op diverse gebieden, als bestuurssecretaris/bestuursadviseur, en ook als manager van afdelingen wonen en/of wijkbeheer. Als jurist/-bestuurssecretaris heb ik meegewerkt aan het ontmantelen van saneringscorporatie WSG. Daarnaast heb ik ruime ervaring als commissaris bij een corporatie, en eveneens als beleidsadviseur bij de stichting visitatie woningcorporaties (SVWN), zodat ik ook vanuit deze meer bestuurlijke / abstractere perspectieven corporaties kan beschouwen.

Sinds 2006 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en interim-management opdrachten uit voor met name corporaties, VvE’s en opleidingsinstituten. Voor meer informatie zie mijn LinkedIn profiel of mijn website www.mechteld.nl.

Visitaties

Van 2010 tot augustus 2021 was ik als beleidsadviseur betrokken bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, SVWN. Ik heb het visitatie-instrument daar goed leren kennen. Zo was ik betrokken bij de ontwikkeling van de elkaar opvolgende methodieken, gaf ik voorlichting over visitatie aan huurdersorganisaties en was ik ambtelijk secretaris van het college van deskundigen.

Vanuit mijn praktijk bij woningcorporaties ben ik betrokken geweest bij visitaties als projectleider, als commissaris, als beoordelaar van rapporten en nu ook als visitator. In visitaties concentreer ik me op de prestaties in relatie tot de opgaven en volgens de belanghebbenden en de governance. Corporaties kunnen van grote betekenis zijn in hun lokale context. Een visitatie maakt dat zichtbaarder, niet alleen door de corporatie een spiegel voor te houden, maar ook door het echte gesprek met de lokale partners aan te zwengelen en te verdiepen. De prestaties worden helder in beeld gebracht, waarmee nog duidelijker wordt dat corporaties het niet alleen doen, maar samen met hun lokale netwerkpartners.

Uitgevoerde visitaties

 

2023 De Alliantie; Hilversum, Woonservice Drenthe, Westerbork
2022 Woonstichting SSW, Bilthoven; Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen;                                                  Woonstichting JOOST, Boxtel

Specifieke deskundigheid

  • Specifieke kennis van volkshuisvesting, corporaties, portefeuillebeleid, leefbaarheid, participatie en governance
  • Ervaring als bestuurssecretaris/ bestuursadviseur en manager wonen van woningcorporaties
  • Visitatiekennis vanuit beleidsadvies voor SVWN
  • Specialist in appartementsrecht en ‘gemengde complexen’

Kort CV

Opleiding

  • HEAO-CE
  • Nederlands Recht (Open Universiteit Nederland)
  • Doctoraat (Open Universiteit Nederland), dissertatie Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners

Carrière
2018-heden Wetenschappelijk adviseur RST advocaten
2006-heden Eigenaar Van der Vleuten I&PS
2002-2006    Manager wonen bij CWL Woningbeheer (nu Kleurrijk Wonen)
1995-2002    Beleidsadviseur corporatie Seyster Veste, Zeist

Nevenactiviteiten
2021-heden Visitator Raeflex
2016-heden Redacteur Groene Serie – Kluwer
2015-heden Secretaris Juristenvereniging appartementsrecht
2014-heden Adviseur appartementsrecht voor Woonbron
2013-heden Lid Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland