Visitatie specifiek voor corporaties tot 500 vhe

Voor de visitatie van de kleinste corporaties tot 500 vhe is per 1 april 2014 een nieuwe methodiek beschikbaar gesteld. Raeflex voert deze visitatie uit voor de daarvoor vastgestelde prijzen voor kleine corporaties.             

Werkwijze

  • Toepassen nieuwe methodiek 6.0 voor kleinste corporaties.
  • Commissie bestaat uit visitator en secretaris/algemeen commissielid.
  • Inclusief reis- en verblijfskosten.
  • Secretaris maakt een analyse van de gerealiseerde prestaties.
  • Visitatiegesprekken met directie/bestuur, RvC, wethouder gemeente, huurdersorganisatie en telefonisch met zorg- en welzijnsinstellingen.
  • Een goed leesbaar visitatierapport voor de corporatie en de belanghebbenden.

Raeflex garandeert dat u met het opgeleverde visitatierapport voldoet aan de eisen die ten aanzien van visitatie worden gesteld in de eisen van de nieuwe Woningwet (artikel 53a).

De investering van de corporatie

De inspanningen voor de werkorganisatie zijn voor de visitatie vooral geconcentreerd in de weken van de documentenverzameling. Voor een goed verloop van de visitatie vragen wij u een projectleider aan te wijzen, die namens uw corporatie onder andere het diverse materiaal tijdig aanlevert en het aanspreekpunt is voor de planning van visitatiegesprekken. Daarnaast kost het uitnodigen van belanghebbenden tijd van het (directie-)secretariaat. Na afloop van de visitatie stelt uw corporatie een zienswijze op. Hierin geeft u uw reactie op het visitatierapport. De corporatie dient het definitieve rapport met de bestuurlijke reactie naar de minister (per adres ILT/AW) toe te sturen en het rapport met bestuurlijke reactie te publiceren op haar eigen website. Het rapport met de bestuurlijke reactie wordt ook op de website van SVWN en Raeflex geplaatst.