Visitatie specifiek voor corporaties tot 500 vhe

Voor de visitatie van de kleinste corporaties tot 500 vhe is per 1 april 2014 een nieuwe methodiek beschikbaar gesteld. Raeflex voert deze visitatie uit voor de daarvoor vastgestelde prijzen voor kleine corporaties.             

Werkwijze

  • Toepassen nieuwe methodiek 6.0 voor kleinste corporaties.
  • Commissie bestaat uit visitator en secretaris/algemeen commissielid.
  • Inclusief reis- en verblijfskosten.
  • Secretaris maakt een analyse van de gerealiseerde prestaties.
  • Visitatiegesprekken met directie/bestuur, RvC, wethouder gemeente, huurdersorganisatie en telefonisch met zorg- en welzijnsinstellingen.
  • Een goed leesbaar visitatierapport voor de corporatie en de belanghebbenden.

Raeflex garandeert dat u met het opgeleverde visitatierapport voldoet aan de eisen die ten aanzien van visitatie worden gesteld in de eisen van de nieuwe Woningwet (artikel 53a).

De investering van de corporatie

De inspanningen voor de werkorganisatie zijn voor de visitatie vooral geconcentreerd in de weken van de documentenverzameling. Voor een goed verloop van de visitatie vragen wij u een projectleider aan te wijzen. De projectleider is het aanspreekpunt en werkt samen met de secretaris om de organisatie van de visitatie in goede banen te leiden. De projectleider stelt samen met de secretaris de planning op van de visitatiegesprekken. Ook levert de projectleider namens de corporatie tijdig het diverse materiaal aan. Daarnaast besteedt het (directie-)secretariaat van uw corporatie tijd aan het uitnodigen van belanghebbenden. Desgewenst neemt Raeflex deze taak voor u uit handen.  

Na goedkeuring van het definitief visitatierapport door SVWN wordt de zienswijze door uw corporatie opgesteld. Hierin geeft u uw reactie op het visitatierapport. De corporatie dient het definitieve rapport binnen 6 weken aan te bieden bij alle belanghebbenden en te publiceren op haar eigen website. Het rapport met de bestuurlijke reactie wordt ook op de website van SVWN en Raeflex geplaatst.