Vraag en antwoord

Raeflex

Wat maakt Raeflex onderscheidend?
Raeflex is als visiterend bureau onderscheidend op de volgende gebieden:

 • Wij voeren visitaties met impact uit. Wij bieden corporaties meerwaarde door de specifieke vragen van de corporatie centraal te stellen bij de visitatie. Wij willen visitaties met impact uitvoeren.
 • Collegialiteit, integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke kernwaarde van Raeflex.
 • Raeflex is betrokken bij de corporatiesector en wij zien dat corporaties met visitaties het maatschappelijk belang van woningcorporaties duidelijk kunnen maken.
 • Wij voeren als enige bureau sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties uit bij woningcorporaties.
 • Wij zijn met een marktaandeel van 40% sinds 2007 marktleider in het uitvoeren van visitaties bij woningcorporaties.
 • Wij hebben de ruime ervaring in het uitvoeren van visitaties bij corporaties, groot en klein en in diverse werkgebieden.
 • Wij zijn echt onafhankelijk doordat Raeflex geen overige advieswerkzaamheden uitvoeren bij woningcorporaties.
Waar staat Raeflex voor?

Raeflex staat voor visitatie met Impact!

Raeflex wil graag dat corporaties en belanghebbenden zich herkennen in het visitatierapport. Wij schenken daarom veel aandacht aan de klant en context. Visitaties zien wij als een belangrijk instrument voor leren en verbeteren. De nieuwste visitatiemethodiek 6.0 biedt meer mogelijkheden om verbeterpunten mee te geven, waardoor de visitatie een grotere toekomstwaarde krijgt.

De werkwijze van Raeflex is:

 • Klantgerichte visitaties: Wij gaan graag met u na welke vragen voor de toekomst meegenomen kunnen worden in de visitatie.
 • Afspraak = afspraak: Wij maken samen met de corporatie een planning en houden ons daaraan.
 • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen: Ook wanneer u zelf vooraf geen specifieke vragen meegeeft zal de commissie verbeterpunten voor de toekomst meegeven.
 • Wij komen ‘los van het papier’: Tijdens een rondleiding besteden wij serieus aandacht aan uw werkgebied en gaan wij in gesprek met medewerkers en bewoners.
 • Goed leesbare visitatierapporten die herkend worden door uw medewerkers en belanghouders
 • Efficiënte visitaties: wij doen geen dubbel werk en maken optimaal gebruik van documenten van Aw, accountant en WSW
Wat is de visie van Raeflex op de ontwikkelingen rondom visitaties?

Sinds  1 januari 2007 is iedere corporatie die lid is van de VTW en /of Aedes verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Per 1 juli 2015 heeft het visitatiestelsel een wettelijke verankering gekregen. Visitatie is als verplichting voor elke corporatie opgenomen in art. 53a van de herziene Woningwet 2015.

Raeflex heeft al sinds 1999 ervaring met het doen van visitaties in de corporatiesector en wil zich als marktleider in blijven zetten voor verbetering van het visitatie-instrument. Volgens Raeflex is een visitatie alleen zinvol als die de sector helpt verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Wij merken op dat een gedetailleerde visitatiemethodiek grenzen stelt aan de klantgerichtheid.                                                                                                                                                Raeflex’ wens is dat visitaties in de toekomst beter worden benut door:

 • Actief gebruik van het visitatierapport: Rapporten gaan meer ‘leven’ als de omgeving van de corporatie de uitkomsten van de visitatie beter inzet in overleggen met de corporatie.
 • Meer aandacht te besteden aan de context en het timmermansoog. Een visitatie is maatwerk, daarom is er aandacht voor de specifieke omstandigheden van het specifieke profiel van de corporatie essentieel.
 • Snelle verbeterslagen bij een corporatie snel te honoreren. Als corporaties zich na een onvoldoende score snel verbeteren, zou dezelfde commissie na een jaar een herstelvisitatie uit moeten voeren op dat onderdeel. Dit leidt tot snelle verbeteracties in plaats van verbeteracties vlak voor de volgende visitatie.
Wat kost een visitatie?

Er wordt in overleg met de corporatie altijd een offerte op maat gemaakt. De prijs van visitatie is afhankelijk van de grootte van de corporatie, de samenstelling en spreiding van het bezit en de complexiteit van de beleidsproblematiek. Ook is van invloed of uw corporatie zelf een aantal werkzaamheden uitvoert voor de visitatie of dat u alle werkzaamheden uitbesteedt aan Raeflex. Op basis van een gesprek met de corporatie brengt Raeflex een offerte uit voor de visitatie van uw corporatie. In deze offerte wordt onder andere aangegeven hoeveel gesprekken de visitatiecommissie zal moeten voeren en wat de omvang is van de visitatiecommissie.

Welke visitatieproducten heeft Raeflex?

Raeflex levert visitaties voor corporaties van verschillende omvang: 

Daarnaast biedt Raeflex corporaties de mogelijkheid om naast de verplichte onderdelen van een visitatie aanvullende modules toe te voegen, zoals:

 • Voorlichting aan de huurdersorganisatie
 • Uitgebreide reflectie op position papier
 • Extra visitatiegesprekken
 • Presentatie na afloop van de visitatie
 • Deelname aan een experiment

Raeflex stelt een offerte op maat op.

Wat is de samenstelling van een visitatiecommissie?

De visitatiecommissie kan variëren van twee tot vier personen. De commissie kent minimaal een voorzitter en een secretaris/ algemeen commissielid, aangevuld met een of meerdere algemene commissieleden. Ook werken secretarissen soms als duo.                                                                                                     De commissie dient onafhankelijk en gezaghebbend te zijn voor de opdrachtgever. Daarom geven wij de opdrachtgever de mogelijkheid commissieleden te ‘wraken’. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een van de voorgestelde commissieleden, zal Raeflex een andere commissielid met vergelijkbare kwaliteiten voordragen. Woningcorporaties kunnen ook zelf commissieleden voorstellen, mits de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Wie stelt de visitatiecommissie samen?

Raeflex neemt in de offerte een voorstel op voor de samenstelling van de visitatiecommissie. De corporatie mag ook zelf vooraf een verzoek indienen voor een commissie(lid), mits onafhankelijk. Raeflex maakt gebruik van een pool van visitatoren die op onze website te vinden is. Bij de samenstelling van de visitatiecommissie staat objectiviteit en onafhankelijkheid voorop. Raeflex gaat na of visitatoren geen banden hebben met uw corporatie, die een onafhankelijk optreden in de weg staan. Verder houdt Raeflex bij de samenstelling van de commissie rekening met kennis en kwaliteiten van de visitatoren. Voorwaarden zijn zowel kennis van de volkshuisvesting, als juist de ‘frisse blik van buiten’. Raeflex werkt met vaste voorzitters en vaste secretarissen.

Hoe wordt onafhankelijkheid gewaarborgd bij Raeflex?

Raeflex gaat nauwkeurig na of onze organisatie en de visitatiecommissie onafhankelijk is.

Bureau of commissieleden

Onafhankelijkheidseisen

Raeflex

Afgelopen twee jaar en twee jaar na de visitatie geen zakelijke relatie met de corporatie die wordt/is gevisiteerd

Commissieleden

Afgelopen vier jaar mag het commissielid geen zakelijke relatie hebben gehad met de corporatie die wordt gevisiteerd. Na afloop van de visitatie mag het commissielid twee jaar geen zakelijke relatie aangaan met de corporatie die is gevisiteerd.

Aanvullende eisen van Raeflex aan commissieleden

 1. Afgelopen vier jaar mag het commissielid of het bureau waar men werkzaam is, geen zakelijke relatie hebben gehad          met de gemeente(n) uit het werkgebied van de corporatie die wordt gevisiteerd;
 2. Afgelopen vier jaar mag het bureau waar men werkzaam is geen zakelijke relatie hebben gehad met de te visiteren            corporatie of met gemeenten waar de corporatie werkzaam is.

Visitaties

Wat is visitatie?

Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over hun prestaties en daarnaast om er intern van te leren. Met een visitatierapport geeft de commissie inzicht in de prestaties van de corporatie (het heden). Naast het heden zal de commissie ook uitspraken doen in het rapport of er garanties zijn aangetroffen voor het halen van prestaties in de toekomst. De visitatiecommissie legt de focus op de beoordeling van de prestaties van de corporatie.      Alle visitaties van Raeflex worden vanaf 1 maart 2019 uitgevoerd op basis van het beoordelingskader van Maatschappelijke visitatie woningcorporaties, versie 6.0. (2018). In deze methodiek staat o.a. het presteren naar opgaven volgens de lokale prestatie afspraken meer centraal dan in de voorgaande 5.0 methodiek en er komt meer focus te liggen op het presteren naar belanghebbenden en het lokale woonnetwerk. Raeflex informeert u graag over de nieuwe methodiek en de mogelijkheden om de visitatie doelgericht en doelmatig aan te pakken.

 

Wat houdt visitatie bij woningcorporaties in?

Corporaties verantwoorden zich over hun prestaties. De maatschappij vraagt daar om. Een visitatie biedt helderheid over de prestaties van een woningcorporatie in het complexe krachtenveld waarin zij werkzaam is. Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de AedesCode verplicht om een keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. In 2008 heeft de ledenraad van Aedes vastgesteld dat alle visitaties moeten plaatsvinden op basis van het beoordelingskader Maatschappelijke visitatie woningcorporaties. Sinds 1 april 2014 is dit de https://www.visitaties.nl/data/media/files/Methodiek_Maatschappelijke_Visitatie_Woningcorporaties_6.0_web.pdf.Per 1 juli 2015 heeft het visitatiestelsel een wettelijke verankering gekregen. Visitatie is als verplichting voor elk corporatie opgenomen in art. 53a van de herziene Woningwet 2015. 

 

Hoe lang duurt een visitatie?

Een visitatie neemt vanaf de kick-off circa 8 weken in beslag. Gemiddeld heeft de corporatie twee weken nodig voor de informatieverzameling en het schrijven van de position paper en het uitnodigen van belanghebbenden. De visitatiecommissie begint, zodra alle documenten van de corporatie beschikbaar zijn, met het bestuderen van de stukken en het voorbereiden van de kick-off bijeenkomst en visitatiegesprekken. Na de visitatiegesprekken die de visitatiecommissie voltallig en face-to-face voert (dit schrijft de nieuwe methodiek ook voor), schrijft de secretaris van de commissie het visitatierapport. Na het eindgesprek worden feitelijke onjuistheden gecorrigeerd door de secretaris waarna het definitieve visitatierapport ter beoordeling wordt aangeboden aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Van de corporatie wordt verwacht dat er een bestuurlijke reactie op het rapport wordt geschreven.                    Na goedkeuring door de SVWN wordt het rapport opgeleverd aan de corporatie en is het openbaar.

Hoe is visitatie in de volkshuisvesting ontstaan?

Pilots 1999 – 2002
In 1999 is door de toenmalige commissie-In ‘t Veld onderzocht of visitatie een goed instrument voor de volkshuisvesting is. Op grond van het advies van de commissie-In ‘t Veld zijn in 2000 en 2001 vijftien pilots uitgevoerd bij woningcorporaties.

Vrijwillige visitaties 2002 – 2007
De ervaringen met visitatie waren dermate positief dat besloten is hiervoor Raeflex, Stichting visitatie woningcorporaties, in het leven te roepen. Raeflex is in 2002 van start gegaan en heeft tot eind 2006 in totaal bijna vijftig – vrijwillig aangevraagde – visitaties afgerond.

Verplichte visitaties vanaf 2007
Vanaf 2007 is visitatie verplicht voor woningcorporaties. Dit is opgenomen in de AedesCode. Alle leden van Aedes laten zich op grond van deze code een maal per vier jaar visiteren.

2008
Op 1 januari 2008 is Raeflex een nauwe samenwerking aangegaan met NQA. NQA is een organisatie die vooral hbo-instellingen en universiteiten via visitaties beoordeelt en adviseert bij hun interne en externe kwaliteitzorg. De kennis en werkwijzen van NQA en Raeflex sluiten naadloos op elkaar aan. Beide zijn in hun eigen branche expert op het gebied van visitaties. Raeflex is op dezelfde datum een BV geworden. Hiermee is haar onafhankelijke positie verder gegarandeerd.

Tussen 2007 en 2008 heeft de SEV de methodiek voor maatschappelijke visitatie versie 3.0 ontwikkeld. Deze methodiek maakt het woningcorporaties mogelijk op een eenduidige manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over hun prestaties.

2009
Op 9 juli is de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland opgericht. De SVWN is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit, de ontwikkeling en de borging garandeert van de visitatiemethodiek.

2011
Op 1 januari 2011 wordt de visitatiemethodiek 4.0 ingevoerd. Bij de ontwikkeling van de methodiek was Raeflex nauw betrokken.

2014
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland voerde op 1 april 2014 de nieuwste visitatiemethodiek 5.0 voor woningcorporaties in. Raeflex heeft in 2013 actief bijgedragen aan de totstandkoming van die methodiek door haar bijdrage te leveren aan brainstormsessies met SVWN (voorjaar 2013), het uitvoeren van drie proefvisitaties en daarover te rapporteren naar SVWN (december 2013) en het bijwonen van een vergadering met het college van deskundigen van SVWN (januari 2014).

2015
Visitatie is eens in de vier jaar verplicht gesteld via de nieuwe Woningwet en geldt sinds die datum voor alle woningcorporaties (ook voor de niet Aedes-leden). De wijze waarop de visitatie moet worden uitgevoerd is vastgelegd in de Woningwet 2015, artikel 53a.

2019
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland voerde op 1 januari 2019 de nieuwste visitatiemethodiek 6.0 voor woningcorporaties in, welke per 1 maart 2019 verplicht werd gesteld. Na overleg tussen SVWN en Aw maakt de Aw het nu ook mogelijk dat corporaties die tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2021 gevisiteerd moeten zijn (o.b.v. dagdatum vorig rapport 4 jaar) zonder problemen zes maanden verruiming van de termijn kunnen krijgen. Corporaties hoeven daarvoor niet apart toestemming te vragen aan de Aw.


 

Staat uw vraag hier niet bij?