20-jarig jubileum Raeflex

Visitatie maatschappelijk presteren woningcorporaties bestaat twintig jaar

Het beoordelen van het maatschappelijk presteren van woningcorporaties door middel van visitatie bestaat 20 jaar. In 2002 is op initiatief van Aedes vereniging van woningcorporaties, Raeflex opgericht om corporaties op professionele en onafhankelijke wijze verantwoording te laten afleggen over hun presteren en daaruit lering te trekken voor de toekomst. In de afgelopen decennia is dit uitgegroeid tot een landelijk visitatiestelsel waar alle woningcorporaties aan meedoen. Visitatie houdt in dat eens in de vier jaar woningcorporaties  worden bezocht door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij onderzoeken wat en hoe de woningcorporatie maatschappelijk presteert en rapporteren dat in een openbaar rapport. In dat onderzoek geven ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden hun waardering voor de geleverde prestaties. Woningcorporaties gebruiken de visitatie om te leren en ontwikkelen. Het visitatiestelsel is onderdeel van het ministerieel toezicht en als zodanig sinds 2015 opgenomen in de Woningwet. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is de kwaliteitsbewaker van het visitatiestelsel waar naast Raeflex vier andere visitatiebureaus voor zijn geaccrediteerd.

Vanzelfsprekend

Twintig jaar visitatie laat zien dat verantwoorden, meten en vergelijken inmiddels gemeengoed is geworden voor woningcorporaties(*). In het recent verschenen jubileumboek van Raeflex geven corporatiebestuurders aan dat dit een no-brainer is en onderdeel van een professionele werkwijze. Wat zij willen is dat het vermogen van woningcorporaties effectief wordt ingezet voor de grote opgaven in de Nederlandse volkshuisvesting, zowel landelijk als lokaal. Hoe houden corporaties de totale woonlasten in ons land voor brede lagen van de bevolking betaalbaar? Hoe versnellen corporaties de betaalbare woningbouw, want er is een groot tekort? Hoe creëren en behouden corporaties leefbare woonwijken die ook geschikt zijn voor mensen in een kwetsbare positie? Daarover verantwoording afleggen en vooral leren hoe het beter kan, zijn elementen die bij visitatie nadrukkelijk naar voren komen.

Visitatie als katalysator voor verbetering

Ten gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Raeflex is een jubileumboek uitgebracht met interviews met bestuurders, visitatoren en andere betrokkenen.  Corporatiebestuurder Merlien Welzijn van Woonpartners Midden-Holland stelt dat visitatie ervoor is om in actie te komen. Om vanuit samen analyseren en leren de concrete samenwerking voor lokaal maatschappelijk presteren te versterken. Corporatiebestuurder Rob Haans van de Alliantie wijst op het belang dat corporaties hun organisatie stretchen om volkshuisvestingsproblemen te helpen oplossen. Voormalig voorzitter van Aedes Willem van Leeuwen merkt op dat de toekomst van visitatie ligt in de vraag of corporaties toegerust zijn voor de opgaven van morgen en hoe ze dat doen. Stel dat centraal in de visitatie. Formuleer daarbij periodiek als corporatiesector met belanghebbenden wat de cruciale uitdagingen zijn om het vermogen van woningcorporaties op in te zetten.

(*) Voetnoot:

Inmiddels hebben alle woningcorporaties in Nederland zich één of meerdere malen laten visiteren door een deskundig en onafhankelijk visitatiebureau. In 2023 verschijnt via SVWN  een vernieuwde visitatiemethodiek.

Flexibel in visitatieaanpak

Net als onze klanten in de corporatiesector heeft Raeflex haar werkwijze aangepast aan nieuwe werkelijkheid: zoveel mogelijk werken op afstand vanuit huis en optimaal gebruikmaken van digitaal werken zoals video conferencing via verschillende platforms.                                                      

Dat geldt ook voor onze visitatie-activiteiten. Waar in het begin van de lockdown een aantal corporaties koos voor uitstel, zien we meer corporaties kiezen voor de mogelijkheid om delen van de visitatie of een gehele visitatie online uit te laten voeren. Dat kan! Inmiddels hebben wij goede ervaringen opgebouwd met online visiteren. Daarmee zijn we in staat om visitaties doorgang te laten vinden, nu en straks, mochten onverhoeds de overheidsmaatregelen voor social distancing weer worden aangescherpt.

Als uw corporatie binnenkort gevisiteerd moet worden, spreken wij graag met u een traject op maat af, passend bij uw corporatie en bij de omstandigheden waarin wij werken. Wij bieden u daarbij verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een visitatietraject met gesprekken met stakeholders op uw locatie of voor een hybride vorm van visiteren met een aantal gesprekken online. Of u kunt ervoor kiezen om de gehele visitatie online te laten uit voeren. Indien nodig kunnen we tijdens het visitatietraject onze werkwijze aanpassen. 

Raeflex | Visitaties met Impact! 

Raeflex is sinds 2007 een onafhankelijk bureau dat zich uitsluitend richt op visitaties bij woningcorporaties. Corporaties geven aan dat ze onze manier van werken waarderen.

Wij voeren visitaties uit met de volgende focus:

  • Klantgerichte visitaties
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Extra modules passend bij uw corporatie
  • Innoveren en experimenteren binnen het visitatiestelsel
  • Afspraak = afspraak

 Vragen over onze manier van visiteren? Bel T 0318 – 746 600 of  stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl dan helpen wij u graag verder. 

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl
of bel naar  0318 – 746 600

Adres Raeflex:
Kierkamperweg 17B, Bennekom