Welkom

Maatschappelijk en volkshuisveselijk presteren voor een groeiende sociale huursector

De geleverde en te leveren maatschappelijke prestaties van woningcorporaties staan centraal bij visitaties. Vooruitdenken wordt steeds belangrijker omdat de sociale huursector, inclusief middenhuur, tot en met 2030 voor een grote groeiopgave staat. Wat is daarvoor nodig en hoe slagen corporaties erin om daarin succesvol te zijn? Zet de omgeving zich ook in om verduurzaming en groei van een kwalitatief goede sociale woningvoorraad mee mogelijk te maken? Hoe wordt bijvoorbeeld lokaal en regionaal samengewerkt met gemeenten, huurders, collega corporaties en partners op het gebied van zorg en welzijn? Omdat er een grotere en meer duurzame sociale woningvoorraad nodig is wordt het steeds belangrijker om partners te vinden voor renovatie en onderhoud en het realiseren van woningbouw. Dat zien we bij woningcorporaties in alle delen van het land.
Raeflex voert visitaties uit op basis van Visitatiemethodiek 7 richtlijnen en richten we samen met de corporatie op de onderwerpen, belanghebbenden en partners die er toe doen. Benieuwd naar onze aanpak, neem dan contact op.

Huurders meer betrekken bij de maatschappelijke visitatie

Visitatiemethodiek 7 biedt expliciet de mogelijkheid om huurdersorganisaties en huurders meer positie te geven in de maatschappelijke visitatie: vooraf bij de voorbereiding, tijdens de visitatie als gesprekspartner en achteraf in de vorm van een maatschappelijke reactie op het visitatierapport. Bij meerdere corporaties hebben we daar inmiddels mee gewerkt zoals: Woonservice Drenthe, Wooncompagnie in Noord-Holland, Patrimonium Barendrecht en Ymere. De ervaringen zijn positief.

Bij deze visitaties zijn de huurdersorganisaties nauwer betrokken bij de voorbereiding: de opgaven die we gaan beoordelen, de gespreksvormen die we daarbij toepassen, de accenten die in de vraagstelling naar voren komen. Dat levert extra aandachtspunten op, een bredere kijk waarmee wij als visitatiecommissie aan de slag gaan, meer verbinding met de leefwereld. We bespreken niet alleen de rol van de huurdersorganisatie bij de visitatie, maar zoeken ook samen naar verbreding van de huurdersinput voor de visitatie. Dat kan in de vorm van extra gesprekspartners zoals in Barendrecht of een extra enquête aan een digitaal huurderspanel zoals bij Wooncompagnie. En tot slot zien we de betrokkenheid van de huurdersorganisaties bij visitatie groeien: het wordt ook een instrument van hen.

Nauwer betrekken van huurders bij de maatschappelijke visitatie is een investering van alle betrokkenen. Maar het levert ook meerwaarde op: voor de visitatie, voor de corporatie en voor huurdersvertegenwoordigers zelf. We bieden huurdersorganisaties de nodige ondersteuning vanuit Raeflex: bij de voorbereiding, voor de gesprekken en bij het opstellen van een maatschappelijke reactie. Meer weten? Neem contact op met Raeflex!

20-jarig jubileum Raeflex

Visitatie maatschappelijk presteren woningcorporaties bestaat twintig jaar

Het beoordelen van het maatschappelijk presteren van woningcorporaties door middel van visitatie bestaat 20 jaar. In 2002 is op initiatief van Aedes vereniging van woningcorporaties, Raeflex opgericht om corporaties op professionele en onafhankelijke wijze verantwoording te laten afleggen over hun presteren en daaruit lering te trekken voor de toekomst. In de afgelopen decennia is dit uitgegroeid tot een landelijk visitatiestelsel waar alle woningcorporaties aan meedoen. Visitatie houdt in dat eens in de vier jaar woningcorporaties worden bezocht door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij onderzoeken wat en hoe de woningcorporatie maatschappelijk presteert en rapporteren dat in een openbaar rapport. In dat onderzoek geven ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden hun waardering voor de geleverde prestaties. Woningcorporaties gebruiken de visitatie om te leren en ontwikkelen. Het visitatiestelsel is onderdeel van het ministerieel toezicht en als zodanig sinds 2015 opgenomen in de Woningwet. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is de kwaliteitsbewaker van het visitatiestelsel waar naast Raeflex vier andere visitatiebureaus voor zijn geaccrediteerd.

Visitatie als katalysator voor verbetering

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Raeflex is een jubileumboek uitgebracht met interviews met bestuurders, visitatoren en andere betrokkenen.  Corporatiebestuurder Merlien Welzijn van Woonpartners Midden-Holland stelt dat visitatie ervoor is om in actie te komen. Om vanuit samen analyseren en leren de concrete samenwerking voor lokaal maatschappelijk presteren te versterken. Corporatiebestuurder Rob Haans van de Alliantie wijst op het belang dat corporaties hun organisatie stretchen om volkshuisvestingsproblemen te helpen oplossen. Voormalig voorzitter van Aedes Willem van Leeuwen merkt op dat de toekomst van visitatie ligt in de vraag of corporaties toegerust zijn voor de opgaven van morgen en hoe ze dat doen. Stel dat centraal in de visitatie. Formuleer daarbij periodiek als corporatiesector met belanghebbenden wat de cruciale uitdagingen zijn om het vermogen van woningcorporaties op in te zetten.

Flexibel in visitatieaanpak

Als uw corporatie binnenkort gevisiteerd wordt, spreken wij graag met u een traject op maat af, passend bij uw corporatie en bij de omstandigheden waarin wij werken. Wij bieden u daarbij verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een visitatietraject met gesprekken met stakeholders op uw locatie, een externe locatie, bijvoorbeeld in de wijk, of voor een hybride vorm van visiteren met meerdere gesprekken online. Indien nodig kunnen we tijdens het visitatietraject onze werkwijze aanpassen.

Raeflex | Visitaties met Impact!

Raeflex is sinds 2007 een onafhankelijk bureau dat zich uitsluitend richt op visitaties bij woningcorporaties. Corporaties geven aan dat ze onze manier van werken waarderen.

Wij voeren visitaties uit met de volgende focus:

  • Klantgerichte visitaties
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Extra modules passend bij uw corporatie
  • Innoveren en experimenteren binnen het visitatiestelsel
  • Afspraak = afspraak

 Vragen over onze manier van visiteren? Bel T 0318 – 746 600 of stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl dan helpen wij u graag verder. 

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl
of bel naar  0318 – 746 600

Adres Raeflex:
Kierkamperweg 17B, Bennekom