H.D. Albeda (Hein)

H.D. Albeda (Hein)

Voorzitter, visitator

Als zelfstandig adviseur houd ik me vooral bezig met burgerparticipatie en verantwoording voor gemeentes. Ik publiceer regelmatig over vraagstukken op het snijvlak tussen individueel belang en collectief belang. Sinds 2011 richt ik me ook op de verantwoording en de governance van verzekeraars. Als adviseur bij gemeentes hoor en zie ik meestal hoe gemeentes tegen corporaties aankijken; als visitator bij woningcorporaties zie ik het omgekeerde. Ik vind het belangrijk dat de maatschappij ziet wat corporaties voor elkaar krijgen. Als corporaties het beter kunnen doen, dan moet dat ook zichtbaar zijn. Als corporaties het goed doen, hoort daar de erkenning van de maatschappij bij.

Lees meer
Drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

Drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

Voorzitter, visitator

Mijn kennis en ervaring heb ik grotendeels opgedaan in diverse bestuursfuncties. Zo ben ik onder meer faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 ben ik partner van Bureau Pafort & Partners voor interim en advies in het hoger onderwijs. Verder ben ik voorzitter van twee raden van toezicht in het basisonderwijs en van de Rekenkamercommissie van de gemeente Echt-Susteren. Daarnaast ben ik als voorzitter actief in vrijwilligersorganisaties.

Mijn blik van buiten de corporatiesector geeft de visitaties die ik doe, toegevoegde waarde, zeker in combinatie met de ervaring die ik inmiddels via Raeflex heb opgedaan. Mijn achtergrond als filosoof, Neerlandicus en bestuurskundige is daar behulpzaam bij. En dat alles sluit goed aan op de grotere maatschappelijke gerichtheid van de nieuwe visitatiemethodiek 6.0.

Lees meer

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

Visitator, secretaris

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd voor een belangrijk deel afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en  als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties. Als zelfstandig adviseur heb ik me beziggehouden met strategieontwikkeling, coaching, communicatie en auditing. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de visitaties van hoger beroepsinstellingen bij NQA, de organisatie waarmee Raeflex nauw samenwerkt. In 2016 ben ik in dienst getreden bij NQA als auditor.

Lees meer
T. Booi (Tineke)

T. Booi (Tineke)

Visitator

Ik heb veel voor en met corporaties gewerkt. Als zelfstandig adviseur houd ik me bezig met beleidsmatige vraagstukken, zoals woonmarketing, het opstellen van woonvisies, het ontwikkelen van prestatieafspraken en het vormen van samenwerkings-verbanden tussen corporaties en andere partijen. Ook ben ik actief op het gebied van governancevraagstukken en ontwikkeling van ‘moresprudentie’. Daarnaast vervul ik diverse toezichthoudende functies bij corporaties, het merendeel op voordracht van huurdersorganisaties. De affiniteit met huurdersbelangengroepen stamt uit het begin van mijn loopbaan. Ik ben na mijn studie begonnen als consulent bij het LOBH, een van de voorlopers van de Woonbond. Vervolgens ben ik overgestapt naar het NCIV  (het huidige Aedes). Daarna heb ik gewerkt als directeur bij de stichting Werkgroep ’2Duizend en deze omgevormd tot de B.V. Laagland’Advies. Door mijn werk heb ik een brede kennis van de volkshuisvesting en het werk van corporaties in verschillende omstandigheden. Mijn huidige functie is zelfstandig adviseur binnen het netwerk ORKA-advies, werkzaam op het gebied van stedelijke ontwikkeling en wonen.

Lees meer
Dr. ing. G.A. van Bortel (Gerard)

Dr. ing. G.A. van Bortel (Gerard)

Voorzitter, visitator

De volkshuisvesting is mijn werkterrein. Na mijn opleiding Bouwkunde / Volkshuisvesting aan de Hogeschool Tilburg, een universitaire opleiding Bedrijfswetenschappen, heb ik, in 2016, mijn bestuurskundig proefschrift verdedigd over de rol van woningcorporaties in kwetsbare wijken. Parallel daaraan heb ik in verschillende functies bij corporaties gewerkt, variërend van woonconsulent tot directiesecretaris, van kwaliteitscoördinator tot manager beleid en ontwikkeling. Ik ken de sector dus van binnenuit. Vervolgens heb ik enkele jaren als senior adviseur bij het advies- en onderzoeksbureau RIGO gewerkt.                        Sinds 2007 ben ik verbonden aan de TU Delft, eerst bij het OTB en sinds juni 2013 bij de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de faculteit Bouwkunde. Daar coördineer ik de sectie Housing Management, en richt ik mij in het bijzonder op drie onderzoeksthema’s:

  • de rol van corporaties in kwetsbare wijken;
  • de organisatie, governance en financiering van betaalbaar wonen;
  • de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Naast mijn werk voor de TU Delft ben ik sinds 2010 commissaris in de corporatiesector. In de periode 2010 - 2017 was ik lid van de raad van commissarissen van de Zaanse woningcorporatie Parteon. Sinds maart 2018 ben ik, op voordracht van de huurdersorganisatie, lid van de raad van commissarissen van Rochdale in Amsterdam. Sinds april 2012 ben ik lid van de Vlaamse Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen, en in maart 2019 ben ik toegetreden tot het landelijk bestuur van de Nederlandse Woonbond.

Lees meer
N.S. Boudrie-Poll (Nathalie)

N.S. Boudrie-Poll (Nathalie)

Visitator

Nieuwsgierig naar de wereld van de woningcorporaties en aangetrokken door de doelen van volkshuisvesting ben ik in 2011 via de VTW ingestroomd. Met mijn achtergrond als arbeid- & organisatiepsycholoog heb ik als adviseur en onderzoeker in zeer verschillende bedrijfstakken en branches ervaring op mogen doen. Door de verschillende rollen en perspectieven profiteer ik van een groot inlevingsvermogen voor alle betrokkenen.                                                                         

Mijn jarenlange ervaring als procesbegeleider voor sociale partners maakt dat ik gewend ben aan het werken in een complexe politiek-bestuurlijke context. Als toezichthouder is mijn perspectief verder verbreed bij zowel een goed functionerende corporatie als een inzet vanuit de commissarissenpool. Mijn dagelijkse praktijk bestaat uit het ondersteunen van teams en medewerkers met een leervraag, een veranderkundige opgave, het onder de loep nemen van de groepsdynamica om als team (nog) beter te gaan functioneren.

Lees meer
D. Buckers (Dominiek)

D. Buckers (Dominiek)

Visitator

In mijn loopbaan heb ik een brede werkervaring opgebouwd. Ik heb gewerkt in de wereld van het (hoger) onderwijs, woningcorporaties, bedrijfsleven en overheid. Dit in verschillende rollen en functies. Ik was (interim) manager, directeur, (senior) consultant, projectleider, senior project manager, programma manager en beleidsadviseur. Ook ben ik jarenlang commissaris geweest van een woningcorporaties. In mijn werk heb ik vaak aan de wieg gestaan van verandering en innovatie. Variërend van de vorming van de regionale opleidingscentra (ROC's) tot de ontwikkeling en implementatie van een stelsel van visitatie voor woningcorporaties.  Van de verzelfstandiging van diverse gemeentelijke organisatie onderdelen tot vernieuwing op het gebied van participatie.  Ik werk al weer een  aantal jaren werk voor de gemeentelijke overheid ,momenteel als manager van een afdeling van 57 medewerkers  die ruimtelijke projecten realiseren in de stad  Utrecht. De corporatiesector ben ik echter nooit uit het oog verloren. Mijn kennis van de sector in combinatie met mijn gevarieerde ervaring bij de overheid en consultancy zorgen  voor een frisse maar ook scherpe blik.

Lees meer
Drs. C.P.M. Doms (Karin)

Drs. C.P.M. Doms (Karin)

Voorzitter, visitator

De corporatiesector ken ik goed vanuit verschillende functies. Als adviseur en interim manager heb ik diverse veranderingen bij corporaties begeleid. Daarnaast heb ik als toezichthouder gefungeerd en ben voorzitter van het netwerk vrouwelijke commissarissen. Ik begeleid managementteams en bestuurders bij veranderingsvraagstukken. Als interim manager heb ik onder andere op de afdelingen vastgoed en wonen bij verschillende corporaties gewerkt. Kortom, mijn betrokkenheid bij corporaties is divers. Rode draad daarbij is dat ik altijd werk vanuit een onafhankelijke positie. Ik kies daarbij bewust voor een open mind en blijf daarin dicht bij mijn eigen kernwaarden: integriteit en onafhankelijkheid. Ik kijk analytisch en met liefde naar de vraagstukken en dilemma’s waar maatschappelijke ondernemingen mee worstelen; vanuit verschillende oogpunten. En als scherpte nodig is, dan heb ik die in huis.

Lees meer
D.H. van Ginkel CMC (Dick)

D.H. van Ginkel CMC (Dick)

Voorzitter, visitator

Maatschappelijke organisaties, daar loop ik warm voor. Wonen, zorg, onderwijs en een goed openbaar bestuur vormen het fundament van onze samenleving. Vanuit mijn werk als bestuurs- en organisatieadviseur, toezichthouder en manager ken ik deze maatschappelijke organisaties. Met deze ervaring coach ik bestuurders en toezichthouders ‘in de boardroom’ en word      ik geraadpleegd bij situaties in bestuurskamer.  Woningcorporaties vormen een rode draad in mijn werk en leven. Ik volg de ontwikkelingen op de voet en ken de organisaties op alle niveaus van binnenuit. Die kennis en ervaring zet ik graag in voor visitaties. Ik leer nog iedere dag, en ben graag bereid anderen bij hun leren te ondersteunen.

Lees meer
Drs. A.H. Grashof (Alex)

Drs. A.H. Grashof (Alex)

Voorzitter, visitator

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door hun hybride karakter en de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. Vanuit een brede ervaring in de volkshuisvestingssector als adviseur, strateeg, belangenbehartiger, procesbegeleider en manager kijk ik naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Als bestuurskundige heb ik vanuit het ministerie van VROM meegewerkt aan het decentralisatie- en verzelfstandigingsbeleid van Staatssecretaris Heerma. Kort daarna ben ik bij woningcorporaties en samenwerkingsverbanden van corporaties aan de slag gegaan om strategie en beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van huurbeleid, portfoliostrategieën, opstellen prestatie afspraken en het realiseren van fusies. Vanuit Aedes heb ik geholpen bij het weer op de rails zetten van de volkshuisvesting in de gemeente Delfzijl waar, vanuit een geslaagde fusie, corporatie Acantus actief is geworden. Sinds 2005 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en interim opdrachten uit voor corporaties, gemeenten en provincies. Mijn focus is gericht op strategische samenwerking, governance en management- & organisatieontwikkeling.

Lees meer
J.G. van Harten (Hans)

J.G. van Harten (Hans)

Visitator

Vanaf 1985 ben ik werkzaam in de sector van de woningcorporaties, voornamelijk in de belangenbehartiging: landelijk, regionaal als lokaal. Ik heb in die hoedanigheid kennis gemaakt en mij bezig gehouden met vrijwel alle facetten van de werkzaamheden van woningcorporaties, zowel bedrijfsmatig maar vooral ook bestuurlijk, volkshuisvestelijk, communicatief en de relaties met partners van corporaties, zoals gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Tot op de dag van vandaag hebben voor mij belangenbehartiging en het bevorderen van verbinding en samenwerking tussen corporaties dan wel met partnerorganisaties voorop gestaan. Daarbij heb ik veel ervaring opgedaan met het sluiten van prestatieafspraken. In die jaren heb ik de toegevoegde waarde van corporaties als maatschappelijke ondernemingen leren kennen.

Lees meer
Dr. J.S.C.M. Hoekstra (Joris)

Dr. J.S.C.M. Hoekstra (Joris)

Visitator

Al geruime tijd ben ik werkzaam als senior onderzoeker en docent bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Mijn werk bevindt zich op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en advies op het gebied van wonen.Ik doe veel internationaal vergelijkend onderzoek, onder meer naar de organisatie van de sociale huisvesting in verschillende landen. Daaruit blijkt dat wij in Nederland over een bijzondere corporatiesector beschikken, uniek in omvang en taakopvatting. Vanaf 2010 heb ik als secretaris meegewerkt aan een groot aantal visitaties. In 2017 heb ik de overstap gemaakt naar de functie van algemeen commissielid. Visitaties bieden mij de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen internationale en nationale beleidsontwikkelingen enerzijds, en de praktijk van het werken van corporaties anderzijds.

Lees meer
Prof. dr. P. Hooimeijer (Pieter)

Prof. dr. P. Hooimeijer (Pieter)

Voorzitter, visitator

Vanuit mijn functie als hoogleraar Sociale Geografie en Demografie kijk ik met enige afstand naar het functioneren van corporaties op regionale woningmarkten. Hoewel ik niet dagelijks betrokken ben bij het werk van de corporaties, ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ik heb diverse onderzoeken gedaan en publicaties geschreven over ontwikkelingen op de woningmarkt en over wonen en zorg. Naast mijn werk als hoogleraar en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool voor Stedelijk en Regionaal onderzoek, ben ik lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de opvolger van de VROM-raad. Ook ben ik voorheen zeven jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Woonbond. Vanaf 2006 ben ik visitator bij Raeflex. Per jaar doe ik een à twee visitatietrajecten. Ik heb verder een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de eerste visitatiemethodiek.

Lees meer
Drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

Drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

Visitator/ secretaris

Ik ben een zelfstandig adviseur. Veel van mijn tijd besteed ik aan advies over wonen, financieren en de organisatie bij maatschappelijke instellingen. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor onder andere BZK, Aedes en CFV. Met veel plezier ben ik jarenlang redacteur geweest bij het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast heb ik een door de deelnemers zeer gewaardeerde opleiding opgezet voor bestuurders van woningcorporaties. De casussen uit de praktijk en het gezamenlijk werken aan oplossingsrichtingen droeg bij aan het succes. Verder heb ik me voor de NVM verdiept in de kwaliteit van (modelmatige) taxaties.

 

Lees meer
 P.J.L.G. Kerkvliet (Piet)

P.J.L.G. Kerkvliet (Piet)

Visitator

Corporaties spelen een belangrijke rol om te zorgen voor voldoende woningen, afgestemd op de groepen die hieraan behoefte hebben. Met gemeenten zorgen voor voldoende aanbod voor sociale en middeldure huurwoningen is voor veel wachtenden op een woning meer dan belangrijk. Zorgen voor goed onderhouden, veilige en energiezuinige woningen en een prettige leefomgeving is geen sinecure. Daarbij is het van groot belang dat de bedrijfsvoering op orde is en de (financiële) toekomst van de corporatie wordt geborgd. Aan de andere kant mag van corporaties worden gevraagd dat zij haar vermogen optimaal inzet om aan alle wensen te kunnen voldoen. Een goede governance structuur, goed ingericht in- en extern toezicht en transparantie zijn belangrijk om deze belangrijke maatschappelijke taak goed te kunnen vervullen.
Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting Langedijk. Afgelopen jaar hebben wij een visitatie laten uitvoeren door Raeflex. Ik heb de visitatie als zeer inspirerend ervaren. De spiegel die ons werd voorgehouden en de ervaringen van andere corporaties die door de visitatoren werden gedeeld, hebben ons meer dan geïnspireerd om verdere verbeteringen bij onze corporatie door te voeren.
Visitatie heb ik als een meer dan zinvol instrument ervaren en ben gemotiveerd dit instrument bij andere corporaties als visitator uit te voeren. Ik ben van mening dat mijn kennis en ervaring, gekoppeld aan mijn open manier van communiceren zullen bijdrage aan succesvolle visitatie bij uw corporatie. Vanaf 2018 heb ik me dan ook ingewerkt als visitator van Raeflex om aan de slag te kunnen.

Lees meer
J. Kleijwegt (Jaap)

J. Kleijwegt (Jaap)

Visitator

Ik heb de corporatiesector leren kennen als accountant en adviseur vanaf 1996. Sinds die tijd heb ik de volkshuisvesting, maar ook mijn vak in die jaren sterk zien veranderen. Wat mij in al die jaren heeft vastgehouden is de passie voor de doelen en maatschappelijke relevantie waar de sociale verhuurders voor staan. Als adviseur, controleur, toezichthouder en interim manager heb ik diverse crisismomenten en veranderingen bij corporaties van dichtbij mogen ervaren. Dat heeft mij naast een lijst aan mooie ervaringen veel inzicht gegeven in de valkuilen en succesfactoren van (semi) publieke organisaties en de wijze waarop ze hun middelen inzetten. De lessen van gisteren en vandaag geven niet zondermeer de antwoorden voor de uitdagingen en risico’s van morgen. Toenemende complexiteit van keten-samenwerking, verduurzaming en digitalisering brengen dillema’s met zich mee voor de toekomst van corporaties. In mijn visie ligt het fundament voor die toekomst mede in de kwaliteit van visie, mensen, leiderschap en governance in het heden en de prestaties die ze hierbij laten zien. Visitatie kan als spiegel een positieve bijdrage leveren om het lerend en verantwoordend vermogen binnen de corporatie te bevorderen. Ik zie het mogen leveren van een bijdrage aan deze reflectie dan ook als een voorrecht.

Lees meer
A.T.A. Koopmanschap AC

A.T.A. Koopmanschap AC

Voorzitter, visitator

Mijn achtergrond is breed en bestaat uit (politiek) bestuurlijke ervaring, ervaring met organisaties en kennis van de volkshuisvesting. Zo ben ik sinds 2011 wethouder bij de gemeente Bunnik, met volkshuisvesting in mijn portefeuille. Daarvoor ben ik lid geweest van de Provinciale Staten van Utrecht. Ook ben ik bestuurslid van de FNV bond voor ZZP’ers. Ik werk als zelfstandig organisatiecoach. Ik houd me als organisatiecoach onder meer bezig met interim-opdrachten als concerncontroller. Daarvoor heb ik diverse opleidingen op het gebied van bedrijfskunde en controle gevolgd. Ik onderzoek hoe organisaties werken: hoe wordt de combinatie van mensen, processen en middelen ingezet om de gewenste resultaten neer te zetten? En hoe kan dat beter? Omdat iedere organisatie anders is, blijft dat elke keer weer een boeiende zoektocht. Mijn kennis over de volkshuisvesting heb ik opgedaan in mijn politieke werk en in mijn werk bij het voormalig gemeentelijk woningbedrijf in Utrecht.

Lees meer
drs G.J. Latijnhouwers (Albert)

drs G.J. Latijnhouwers (Albert)

Visitator

In mijn afscheidsboek ter gelegenheid van mijn pensionering bij de gemeente Tilburg in december 2018 heb ik mijn collega’s onder andere opgeroepen om de samenwerking met woningcorporaties te koesteren. “Het zijn de belangrijkste bondgenoten van de gemeente in het beheer en de ontwikkeling van de stad. Verantwoordelijk voor de huisvesting van lagere inkomens en anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Ze zijn samen met de gemeente de vastgoedeigenaar van grote delen van de stad. Ze hebben net als de gemeente belang bij een duurzame kwaliteit van de stad.”  Gedurende mijn bijna 40- jarige loopbaan bij de gemeente Tilburg heb ik  het belang en de kracht van het instituut woningcorporatie van nabij mogen meemaken. Ik heb daar diverse functies vervuld. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad was daarin de rode draad; in het bijzonder het volkshuisvestingsbeleid en de sociale woningbouw. Vanuit deze functies heb ik een goed inzicht gekregen in het functioneren van woningcorporaties, wat van hen verwacht mag worden, met welke belangen en belanghouders rekening gehouden moet worden. Ik heb prestatieafspraken met ze opgesteld, programmeringsafspraken gemaakt, wijkprojecten gedraaid, kortom alle werkzaamheden van een corporatie meegemaakt. Ook na mijn pensionering blijf ik me inzetten voor de publieke zaak waaronder het visiteren van woningcorporaties vanuit Raeflex. Daar zet ik mijn opgebouwde ervaring op het  terrein van wonen, samen met mijn kennis van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in de samenleving, graag voor in.

Lees meer
drs. E.W.M. Penninks

drs. E.W.M. Penninks

Visitator

Toen ik midden jaren zeventig na mijn studie sociale planologie bij een grote Arnhemse woningcorporatie aan het werk ging, kon ik niet bevroedde dat de sociale volkshuisvesting mijn passie zou worden. Met name hoe mensen wonen, geeft niet alleen hun positie in de maatschappij weer maar heeft vooral een grote betekenis voor het zich veilig en prettig voelen. Een basis om het leven vorm en inhoud te geven. En mensen die dit om welke reden dan ook niet zelf kunnen, mogen rekenen op de woningcorporatie. Zij zijn bij uitstek organisaties die hierin een belangrijke rol vervullen en van toegevoegde waarde zijn.
Zo heb ik ruim 25 jaar volkshuisvesting bedreven in het Sallandse, in meerdere gemeenten en met vele partners te plaatse en altijd met het doel om mensen dat eigen gevoel te geven: Ik woon hier met Graag.

Lees meer
Drs. ing. A.E. Spithoven MRE MRICS (Arnoud)

Drs. ing. A.E. Spithoven MRE MRICS (Arnoud)

Visitator

Mijn werkzame leven ben ik in 1999 gestart als consultant bij Deloitte, gericht op de (semi)publieke sector. Door te werken voor zowel woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten heb ik een brede visie ontwikkeld over het samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Binnen deze maatschappelijke sectoren spreekt de corporatiesector mij zeer aan. Veilig en betaalbaar wonen is wat mij betreft de basis voor het welzijn en de ontplooiingsmogelijkheden van de bewoners. Met ruim twee miljoen huurwoningen heeft de corporatiesector grote invloed op het wel en wee van de Nederlandse samenleving. Een verantwoordelijkheid van de sector waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Vanaf 2004 heb ik dat gedaan in verschillende functies voor diverse woningcorporaties. Sinds 2014 ben ik betrokken bij de corporatiesector als zelfstandig interimprofessional, adviseur, docent, blogger, toezichthouder en visitator. Vanuit die diverse rollen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de sector.

Lees meer
Dr. J.G.T.J. Terlingen (Guus)

Dr. J.G.T.J. Terlingen (Guus)

Visitator

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke waarde. Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop. Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, resultaatgericht, nuchter en praktisch. Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.    Ik visiteer omdat ik het leuk, waardevol en leerzaam vind. Je leert in korte tijd een corporatie en een werkgebied goed kennen. Het is boeiend om dat in een multidisciplinair team van andere visitatoren te doen; ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise en invalshoek. Samen met de commissie en de corporatie reconstrueer je het volkshuisvestelijk presteren, de context waarbinnen dit plaatsvond en geef je daar betekenis aan. Uitdaging is om een visitatie te doen die een corporatie verder helpt. Dat geldt voor het uiteindelijke rapport, maar evenzeer voor het proces van de visitatie zelf..

Lees meer
J.A.J. Verheijen (Jeroen)

J.A.J. Verheijen (Jeroen)

Visitator

Naast ruim 10 jaar ervaring als wethouder Wonen in twee gemeenten was ik bestuurlijk actief in diverse regionale en landelijke gremia op het gebied van wonen. Zo was ik onder meer 8 jaar lid van de stuurgroep Wonen van de Stadsregio Amsterdam en 2 jaar lid van het portefeuillehouders overleg Wonen van de regio Holland Rijnland. Voor deze regio was ik tevens lid van het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten. Vier jaar was ik lid van de Commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Daarbinnen ben ik kort lid geweest van het gebruikersplatform van de Stichting Visitatie Woningbouwcorporaties Nederland. Ik ben lid van de commissie van Beroep van de Stichting Normering Flexwonen. In de tijd van mijn HBDO-opleiding en eerste baan als medewerker ruimtelijke ordening/volkshuisvesting speelde de aanloop naar de bruteringsoperatie in 1995; in mijn tijd bij de VNG de aanloop naar de nieuwe Woningwet 2015. Vanuit mijn activiteiten voor verschillende organisaties op het gebied van woningbouw ben ik goed bekend met effecten die gewijzigde wet- en regelgeving, veranderende bevoegdheden en een veranderende maatschappij hebben gehad op de woningmarkt en op het functioneren van woningbouwcorporaties. Dankzij het pionieren op het gebied van de Omgevingswet en duurzaamheid heb ik een goed beeld van wat er de komende jaren op de sector afkomt.

Lees meer
drs. J. Verhoeven (John)

drs. J. Verhoeven (John)

Voorzitter, Visitator

Gebouwen en locaties lopen als een rode draad door mijn carrière. Als aannemerszoon stond ik in de vakanties al jong op de steigers. Na mijn studie economische geografie heb ik strategische management- en advieservaring opgedaan in zowel het publieke als commerciële domein. In de eerste jaren na mijn afstuderen bij een gemeentelijke overheid, daarna op het snijvlak van retail en vastgoed. Op verschillende vastgoed(management) posities bij ‘s-land grootste kruidenier heb ik geleerd hoe vastgoed- en retaildoelstellingen te combineren en hier op strategisch, tactisch en operationeel niveau sturing aan te geven. Vanaf 2017 heb ik besloten om mijn blik naar buiten te bewegen en mijn adviesbureau ‘De Vastgoedstuurman’ opgericht. Hiermee wil ik mijn kennis breder inzetten bij organisaties in de commerciële en niet commerciële vastgoedsector die worstelen met vastgoedsturing of tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Ambitie en verwondering hebben me altijd gedreven om het beste uit mezelf en mijn omgeving te halen. Ik voel me maatschappelijk betrokken. Wonen en volkshuisvesting heeft daarbij mijn bijzondere belangstelling en ik heb dit in het verleden in diverse bestuurs- en politieke functies in de praktijk gebracht. Op dit moment vervul ik met veel plezier nevenfuncties als voorzitter van de rekenkamercommissie. Rekenkamercommissies ondersteunen door middel van uiteenlopende onderzoeken de gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende rol. Altijd gaat het daarbij om een toets van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de publieke verantwoording over het gevoerde bestuur aan de bewoners van de gemeente.

Lees meer
A.D. Wajer (Anoushka)

A.D. Wajer (Anoushka)

Voorzitter, Visitator

Mijn profiel is in een assessment als volgt beschreven: “Resultaat- en doelgericht. Bewust van belangen van diverse betrokken partijen en kan daar op diplomatieke wijze op acteren. Stimuleert onderling respect en collegialiteit en spreekt aan op zaken die haar niet aanstaan. Directe en transparante communicatiestijl. Open geest, durft nog niet betreden wegen te bewandelen. Komt zeer oprecht en authentiek over, open en ontvankelijk.” Mijn brede achtergrond als stafmanager, bankier, bestuurder, toezichthouder en organisatie-psycholoog maken dat ik complexe bestuurlijke verhoudingen makkelijk doorzie. Daarnaast heb ik diepgaande kennis en ervaring op het gebied van gedrag en veranderprocessen.

Lees meer
Drs. W.M.R. de Water (Wilma)

Drs. W.M.R. de Water (Wilma)

Visitator

Mijn loopbaan staat in het teken van de corporatiesector. Na mijn studie Sociale Geografie ben ik dienst gekomen van de NWR en heb ik mij bezig gehouden met onderzoek naar ontwikkelingen in de woningmarkt en verhuurbaarheidsvraagstukken. Mijn focus heeft zich daarna verbreed naar duurzaamheid en kwaliteitszorg binnen corporaties. Vanaf 2003 was  ik directeur van Raeflex en heb ik mij actief bezig gehouden met de ontwikkeling van het visitatiesysteem. Daarin komen zowel mijn kennis over het inhoudelijk werk van corporaties, als mijn kennis van kwaliteitszorg tot hun recht. De maatschappelijke prestaties van corporaties zijn de invalshoek. Het is belangrijk dat corporaties daarover verantwoording afleggen. Vanaf 2008 werkte Raeflex samen met NQA, een adviesbureau dat kwaliteitsbeoordelingen geeft aan het hoger onderwijs. Per 1 januari 2018 heeft Raeflex met Alex Grashof een nieuwe eigenaar.

Lees meer
Mr. R.M. Weber PMP (Rosemarie)

Mr. R.M. Weber PMP (Rosemarie)

Visitator

Goed wonen voor iedereen. Dat is mijn droom. Daarom werk ik sinds 2000 in de corporatiesector. Gestart als HR-manager heb ik de overstap gemaakt naar beleidsstrateeg en ben nu actief als manager wonen, commissielid van der huurcommissie en toezichthouder. Ik ken de complexe vraagstukken van de sector goed. Ik heb de nieuwe woningwet geïmplementeerd, de strategische visies opgesteld, regionale en lokale prestatieafspraken gemaakt. Maar bovenal is een rode draad in mijn werk het contact maken met de verschillende belanghouders en het luisteren naar de wijsheid van de minderheid. Door mijn brede ervaring in verschillende rollen maak ik makkelijk contact en beweeg ik me flexibel op verschillende niveaus. De maatschappelijke opgaven vragen om een goede samenwerking tussen corporaties, belanghouders en partners. Daarom is mijn focus gericht op volkshuisvestelijk beleid, belanghoudermanagement, governance, energie transitie, prestatieafspraken en organisatieontwikkeling.  Na mijn opleiding als jurist heb ik mijn juridische kennis aangevuld met bedrijfskunde, een executive master en diverse (postacademische) cursussen over gedragsbeïnvloeding.

Lees meer
drs. B.J.A. Wouters (Ben)

drs. B.J.A. Wouters (Ben)

Voorzitter, visitator

Vanaf 1 januari 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur of interimmanager. Ik zet de kennis die ik heb opgedaan als directeur en bestuurder bij woningcorporaties en in de zorgsector in, voor het oplossen van strategische en veranderkundige vraagstukken. In de laatste periode als directeur/bestuurder was ik werkzaam bij een landelijk werkzame toegelaten instelling met een werkgebied in meer dan 150 gemeenten en was ik verantwoordelijk voor de strategie en beleidsontwikkeling , externe relaties, vastgoedportefeuille, communicatie en reputatie-management. In mijn huidige rol begeleid ik als tijdelijk bestuurder corporaties om de transitie te maken naar een nieuw bestuur. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld corporaties mogen ondersteunen met continuïteitsproblemen, aardbevingsvraagstukken en de sanering van WSG. 8 gemeenten in Noord Limburg heb ik begeleid bij het ontwerp van een regionale structuurvisie. Ik ben goed thuis in de (actuele) vraagstukken van de volkshuisvesting en de zorg. Hierin staan de thema’s maatschappelijk ondernemen, stakeholdermanagement, investeringscapaciteit, samenwerking in netwerken en bewonersparticipatie centraal. Verder begeleid ik organisaties bij het implementeren van de nieuwe eisen ten aanzien van governance en het aanpassing van organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid..

Lees meer