H.D. Albeda (Hein)

H.D. Albeda (Hein)

Voorzitter, visitator

Als zelfstandig adviseur houd ik me vooral bezig met burgerparticipatie en verantwoording voor gemeentes. Ik publiceer regelmatig over vraagstukken op het snijvlak tussen individueel belang en collectief belang. Sinds 2011 richt ik me ook op de verantwoording en de governance van verzekeraars. Als adviseur bij gemeentes hoor en zie ik meestal hoe gemeentes tegen corporaties aankijken; als visitator bij woningcorporaties zie ik het omgekeerde. Ik vind het belangrijk dat de maatschappij ziet wat corporaties voor elkaar krijgen. Als corporaties het beter kunnen doen, dan moet dat ook zichtbaar zijn. Als corporaties het goed doen, hoort daar de erkenning van de maatschappij bij.

Lees meer
drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

Visitator

Mijn kennis en ervaring heb ik grotendeels opgedaan in diverse bestuursfuncties. Zo ben ik onder meer faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 ben ik partner van Bureau Pafort & Partners voor interim en advies in het hoger onderwijs. Verder ben ik voorzitter van twee raden van toezicht in het basisonderwijs, ben ik actief als voorzitter in vrijwilligersorganisaties en vertaal ik Afrikaanse literatuur.

Mijn blik van buiten de corporatiesector wordt tijdens visitaties gewaardeerd. Mijn achtergrond als filosoof, Neerlandicus en bestuurskundige is daar behulpzaam bij. En dat sluit aan en helpt bij het versterken van de grotere maatschappelijke gerichtheid van de nieuwe visitatiemethodiek 6.0.

Lees meer

mr. H. van der Bend

mr. H. van der Bend

Visitator

Op het gebied van organisatievraagstukken, vastgoed, project- en risicomanagement breng ik een brede ervaring mee. Bij diverse gemeentes en VROM, heb ik in het ruimtelijk domein samen met woningcorporaties, gewerkt aan met name grote woningbouwopgaven en gebiedsontwikkelingen. Bij organisatietrajecten hebben aspecten als cultuur, houding en gedrag nadrukkelijk mijn aandacht. Door mijn werkzaamheden als commissaris bij een middelgrote woningcorporatie, heb ik de corporatie ‘van binnen’ leren kennen en de ‘andere kant’ van de visitatie meegemaakt.

Lees meer

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

Visitator, secretaris

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en sinds 1995 als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties.

Als zelfstandig adviseur houd ik me bezig met strategieontwikkeling, coaching en communicatie. Mijn van oorsprong inhoudelijk gerichte activiteiten hebben zich in de loop der jaren verbreed naar procesbegeleiding en coaching, ook in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en kinderopvang. Sinds 2013 werk ik als auditor bij visitaties in het hoger beroepsonderwijs. Verder ben ik een geregistreerd mediator.

Lees meer
T. Booi (Tineke)

T. Booi (Tineke)

Visitator

Ik heb veel voor en met corporaties gewerkt. Als zelfstandig adviseur houd ik me bezig met beleidsmatige vraagstukken, zoals woonmarketing, het opstellen van woonvisies, het ontwikkelen van prestatieafspraken en het vormen van samenwerkings-verbanden tussen corporaties en andere partijen. Ook ben ik actief op het gebied van governancevraagstukken en ontwikkeling van ‘moresprudentie’. Daarnaast vervul ik diverse toezichthoudende functies bij corporaties, het merendeel op voordracht van huurdersorganisaties. De affiniteit met huurdersbelangengroepen stamt uit het begin van mijn loopbaan. Ik ben na mijn studie begonnen als consulent bij het LOBH, een van de voorlopers van de Woonbond. Vervolgens ben ik overgestapt naar het NCIV  (het huidige Aedes). Daarna heb ik gewerkt als directeur bij de stichting Werkgroep ’2Duizend en deze omgevormd tot de B.V. Laagland’Advies. Door mijn werk heb ik een brede kennis van de volkshuisvesting en het werk van corporaties in verschillende omstandigheden. Mijn huidige functie is zelfstandig adviseur binnen het netwerk ORKA-advies, werkzaam op het gebied van stedelijke ontwikkeling en wonen.

Lees meer
D. Buckers (Dominiek)

D. Buckers (Dominiek)

Visitator

In mijn loopbaan heb ik een brede werkervaring opgebouwd. Ik heb gewerkt in de wereld van het (hoger) onderwijs, woningcorporaties, bedrijfsleven en overheid. Dit in verschillende rollen en functies. Ik was (interim) manager, directeur, (senior) consultant, projectleider, senior project manager, programma manager en beleidsadviseur. Ook ben ik jarenlang commissaris geweest van een woningcorporaties. In mijn werk heb ik vaak aan de wieg gestaan van verandering en innovatie. Variërend van de vorming van de regionale opleidingscentra (ROC's) tot de ontwikkeling en implementatie van een stelsel van visitatie voor woningcorporaties.  Van de verzelfstandiging van diverse gemeentelijke organisatie onderdelen tot vernieuwing op het gebied van participatie.  Ik werk al weer een  aantal jaren werk voor de gemeentelijke overheid ,momenteel als manager van een afdeling van 57 medewerkers  die ruimtelijke projecten realiseren in de stad  Utrecht. De corporatiesector ben ik echter nooit uit het oog verloren. Mijn kennis van de sector in combinatie met mijn gevarieerde ervaring bij de overheid en consultancy zorgen  voor een frisse maar ook scherpe blik.

Lees meer
mr. J.A.M. Deckers MDR (Jurriën)

mr. J.A.M. Deckers MDR (Jurriën)

Visitator

Woningcorporaties zijn fascinerende organisaties. Particuliere verenigingen en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend de volkshuisvesting als publieke taak te dienen. Door de jaren heen zie je een golfbeweging van opereren onder een keurslijf van overheidsregels naar meer vrijheid – verzelfstandiging werd dat genoemd – vervolgens weer het aanscherpen van de regels (de Woningwet 2015), die vervolgens toch weer versoepeld moeten worden (evaluatie herziene woningwet). Ik ben een volkshuisvester pur sang en voel mij zeer aangetrokken tot deze boeiende instellingen. Daarom heb ik nagenoeg mijn gehele werkzame leven voor en met corporaties gewerkt. Tijdens mijn loopbaan ben ik vanuit uiteenlopende functies, waaronder die van beleidsadviseur, bestuurder en advocaat, intensief betrokken geweest bij het voor elkaar krijgen van fatsoenlijke volkshuisvesting. Eerst in Zuid-Holland, later in Friesland. Grondbeleid, stadsvernieuwing, woonruimteverdeling en bestuurlijke samenwerking zijn onderwerpen waar ik veel in heb gedaan en heb kunnen betekenen.

Ik beschouw mijzelf bepaald niet als een saaie beleidsmaker, bestuurder of jurist. Rechtmatig hoeft niet altijd rechtvaardig te zijn, met als meest prangende voorbeeld daarvan de toeslagenaffaire. De maatschappij en daarmee ook de volkshuisvesting is permanent in beweging en het is zaak om daarvoor open te staan en in te spelen op datgene wat er in onze samenleving gebeurt. Rode draad daarbij is dat bij voortduring de menselijke maat toegepast zou moeten worden, juist in de richting van onze doelgroepen. Corporaties zijn een uitingsvorm van verstatelijkt particulier initiatief, waarbij voortdurend een gezonde balans tussen verlengstuk van de overheid en private onderneming nagestreefd moet worden.

Lees meer
drs. C.P.M. Doms (Karin)

drs. C.P.M. Doms (Karin)

Voorzitter, visitator

De corporatiesector ken ik goed vanuit verschillende functies. Als adviseur en interimmanager heb ik diverse veranderingen bij corporaties begeleid. Daarnaast heb ik als toezichthouder in verschillende branches gefungeerd en ben ik voorzitter van PIT, Platform Innovatie in Toezicht. Ik begeleid managementteams, bestuurders en commissarissen bij (zelf)evaluaties en veranderingsvraagstukken. Als boardroom consultant word ik ook veel gevraagd voor lezingen, inspiratiesessies of professionaliseringstrajecten. Als interimmanager heb ik in het verleden onder andere op de afdelingen vastgoed en wonen bij verschillende corporaties gewerkt. Kortom, mijn betrokkenheid bij corporaties en andere maatschappelijke ondernemingen is divers. Rode draad daarbij is dat ik altijd werk vanuit een onafhankelijke positie. Ik kies daarbij bewust voor een open mind en blijf daarin dicht bij mijn eigen kernwaarden: integriteit en onafhankelijkheid. Ik kijk analytisch -met scherpte én met liefde- naar de vraagstukken en dilemma’s waar maatschappelijke ondernemingen mee worstelen; vanuit verschillende oogpunten.

Lees meer
D.H. van Ginkel CMC (Dick)

D.H. van Ginkel CMC (Dick)

Voorzitter, visitator

Maatschappelijke organisaties, daar loop ik warm voor. Wonen, zorg, onderwijs en een goed openbaar bestuur vormen het fundament van onze samenleving. Vanuit mijn werk als bestuurs- en organisatieadviseur, toezichthouder en manager ken ik deze maatschappelijke organisaties. Met deze ervaring coach ik bestuurders en toezichthouders ‘in de boardroom’ en word      ik geraadpleegd bij situaties in bestuurskamer.  Woningcorporaties vormen een rode draad in mijn werk en leven. Ik volg de ontwikkelingen op de voet en ken de organisaties op alle niveaus van binnenuit. Die kennis en ervaring zet ik graag in voor visitaties. Ik leer nog iedere dag, en ben graag bereid anderen bij hun leren te ondersteunen.

Lees meer
drs. A.H. Grashof (Alex)

drs. A.H. Grashof (Alex)

Voorzitter, visitator

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door hun hybride karakter en de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. Vanuit een brede ervaring als adviseur, procesregisseur, strateeg en belangenbehartiger in het (semi-)publieke domein en de volkshuisvesting kijk ik naar het maatschappelijk presteren van corporaties.

Als bestuurskundige heb ik vanuit het ministerie van VROM meegewerkt aan de decentralisatie- en verzelfstandiging van de corporatiesector, om vervolgens zelf de daad bij het woord te voegen. Met veel plezier ben ik toen bij een woningcorporatie en samenwerkingsverbanden van corporaties aan de slag gegaan in de stadregio Utrecht. Onder andere heb ik meegewerkt aan modernisering van de woonruimtebemiddeling, portfolio- en huurbeleid, prestatieafspraken, woningbouw en realiseren van opeenvolgende fusies en een overname.

Sinds 2005 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en regie opdrachten uit voor corporaties, gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden. Sinds 2018 ben ik tevens directeur-eigenaar van Raeflex.

Lees meer
drs. C.H.B. Heemskerk (Conny)

drs. C.H.B. Heemskerk (Conny)

Visitator, voorzitter

Mijn focus in de visitatie ligt op het benoemen van leerpunten, en vooral (toekomstige) opgaven en uitdagingen. Ik zie de visitatie als een moment om het eigen leren van de onderneming te versterken. Ik ben sterk analytisch-strategisch, vraag door en geef terug. Doel is tot een betekenisvol en verdiepend gesprek te komen. Ik ben daarbij een goed oog voor ieders behoefte en belang.

Woningcorporaties zijn mij goed bekend. Ik ben op voordracht van de huurders actief als commissaris bij twee corporaties én ik ondersteun grootstedelijke gemeentes bij het tot stand komen van vitale coalities in wonen, zorg en welzijn. Ik ben tevens lid van het Expertteam Wonen en Zorg van de Rijksoverheid. Eerder werkte ik als manager bij Aedes en bij Ymere. Landelijk was ik actief betrokken bij de gesprekken over toezicht bij maatschappelijke ondernemingen in mijn rol als secretaris en lobbyist namens zes brancheorganisaties uit Wonen, Zorg, Welzijn en Onderwijs. 

Na mijn studie politicologie (UvA) werkte ik in lange tijd bovenop de politiek: eerst in Brussel (Europees Parlement), nadien tien jaar in Den Haag (BBO en Oxfam-Novib). De rode draad in mijn leven is mijn passie voor maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder in wonen, zorg en welzijn. Het moet ertoe doen.

Lees meer
W.A.M. Hendriks (Wynand)

W.A.M. Hendriks (Wynand)

Visitator, secretaris

In 2019 ben ik bij Raeflex gestart als secretaris voor visitatiecommissies. Sinds 2005 ben ik mede-eigenaar en financieel directeur van Companen Advies BV, dat zich beweegt op het vlak van woningmarkt en leefomgeving. Mijn rol vraagt dat ik goed zicht heb op de markt voor Woonbeleid en onze onderzoekers en adviseurs kan begeleiden en coachen. Uiteraard kan dat alleen door permanent op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en veel inhoudelijk te sparren. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een flinke dosis volkshuisvesting tot me genomen.

Kijkend naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de keuzes waarvoor zij staan, heb ik een grote interesse naar hoe corporaties daar handen en voeten aan geven. Waar ga je voor? Hoe verhoudt zich dat tot wat stakeholders willen? Welk beleid hoort daarbij en krijgt dat ook daadwerkelijk zijn beslag in de uitvoering? En bereik je daarmee wat je wilde? De rol van secretaris voor visitatiecommissies is een uitstekende positie om mijn kennis en vaardigheden ten dienste te stellen aan het recht op goed en betaalbaar wonen en tegelijkertijd vanuit de binnenkant van het bestel waardevolle analyses te maken.

Lees meer
Ir. B.J.C.J. van Hoesel - Snel MBA (Birgitte)

Ir. B.J.C.J. van Hoesel - Snel MBA (Birgitte)

Visitator

Als technisch bedrijfskundige met meer dan 15 jaar ervaring bij KPN op het gebied van strategie en financiën, maakte ik 20 jaar geleden de overstap naar de corporatiesector. Van het denken in aandeelhouderswaarde, naar het creëren van maatschappelijke waarde. Ik leerde dat vraagstukken daardoor meer dimensies kregen, en de betekenis daarvan voor de sturing. De doelen waren niet vanzelfsprekend. Het afwegen van belangen van stakeholders was een nieuw element. En financiën werden een randvoorwaarde i.p.v. een doel.

Ik heb verschillende perioden van crisis in de volkshuisvesting van dichtbij meegemaakt. Juist in zo’n periode zag ik de waarde van een samenhangende visie rondom de doelen die gecombineerd wordt met het denken als rentmeester. Voor mij staat centraal dat mensen en hun vakmanschap de organisatiedoelen realiseren, en niet het systeem of de procedures.

Als gemeenteraadslid verbreed ik sinds 2018 mijn ervaring in de corporatiesector met de ervaring als lokale stakeholder.

.

Lees meer
prof. dr. P. Hooimeijer (Pieter)

prof. dr. P. Hooimeijer (Pieter)

Voorzitter | Visitator

Vanuit mijn functie als hoogleraar Sociale Geografie en Demografie kijk ik met enige afstand naar het functioneren van corporaties op regionale woningmarkten. Hoewel ik niet dagelijks betrokken ben bij het werk van de corporaties, ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ik heb een brede kijk op de positie van corporaties in het stelsel. Ik heb diverse onderzoeken gedaan en publicaties geschreven over ontwikkelingen op de woningmarkt en over wonen en zorg.

Naast mijn werk als hoogleraar en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool voor Stedelijk en Regionaal onderzoek, was ik toezichthouder bij een landelijke corporatie en ben ik  zeven jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Woonbond. Vanaf 2006 ben ik visitator bij Raeflex en heb ik 22 visitaties uitgevoerd. Per jaar doe ik circa een à twee visitatietrajecten. Ik heb verder een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de eerste visitatiemethodiek.

Lees meer
drs. K. van der Horst MCA (Carine)

drs. K. van der Horst MCA (Carine)

Visitator

Al vroeg leerde ik over de voldoening die het geeft om een bijdrage te leveren aan wat mijn moeder ‘het algemeen nut’ noemde. Na mijn studie Geschiedenis werkte ik bijna 15 jaar voor de gemeente Utrecht voor verschillende beleidsterreinen. Ik werkte zowel aan organisatie-ontwikkeltrajecten als in primaire en bedrijfsvoeringprocessen. Ik heb ruime ervaring in zowel het richten als het inrichten van organisaties op inhoudelijk, management en politiek bestuurlijk niveau. Dit in verschillende functies en rollen zoals organisatieadviseur, (interim) manager, lean adviseur, projectleider en procesbegeleider.

Als zelfstandig veranderkundige, Erkend coach en interim-leider met passie begeleid ik (semi-) overheidsorganisaties bij hun ontwikkelopgaven. Ik werk met aandacht voor boven- én onderstroom en op het raakvlak van individuele en organisatieontwikkeling. Ik denk graag in kansen en mogelijkheden en geloof in de potentie van mensen én dat er altijd ruimte is voor ontwikkeling (van een organisatie). De laatste jaren werk ik voornamelijk aan transformaties in het sociaal domein op lokaal niveau. Daarbij ben ik regelmatig in gesprek met partners vanuit het onderwijs, de zorg én woningbouwcorporaties. Het is mijn overtuiging dat we continu kunnen verbeteren en dat we alleen sámen het verschil kunnen maken.

Lees meer
drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

Visitator, secretaris

Ik ben een zelfstandig adviseur. Veel van mijn tijd besteed ik aan advies over wonen, financieren en de organisatie bij maatschappelijke instellingen.

Ik heb opdrachten uitgevoerd voor onder andere BZK, Aedes en CFV. Met veel plezier ben ik jarenlang redacteur geweest bij het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast heb ik een door de deelnemers zeer gewaardeerde opleiding opgezet voor bestuurders van woningcorporaties. De casussen uit de praktijk en het gezamenlijk werken aan oplossingsrichtingen droeg bij aan het succes. Verder heb ik me voor de NVM verdiept in de kwaliteit van (modelmatige) taxaties.

 

Lees meer
 P.J.L.G. Kerkvliet (Piet)

P.J.L.G. Kerkvliet (Piet)

Visitator

Corporaties spelen een belangrijke rol om te zorgen voor voldoende woningen, afgestemd op de groepen die hieraan behoefte hebben. Met gemeenten zorgen voor voldoende aanbod voor sociale en middeldure huurwoningen is voor veel wachtenden op een woning meer dan belangrijk. Zorgen voor goed onderhouden, veilige en energiezuinige woningen en een prettige leefomgeving is geen sinecure. Daarbij is het van groot belang dat de bedrijfsvoering op orde is en de (financiële) toekomst van de corporatie wordt geborgd. Aan de andere kant mag van corporaties worden gevraagd dat zij haar vermogen optimaal inzet om aan alle wensen te kunnen voldoen. Een goede governance structuur, goed ingericht in- en extern toezicht en transparantie zijn belangrijk om deze belangrijke maatschappelijke taak goed te kunnen vervullen.

Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting Langedijk. Afgelopen jaar hebben wij een visitatie laten uitvoeren door Raeflex. Ik heb de visitatie als zeer inspirerend ervaren. De spiegel die ons werd voorgehouden en de ervaringen van andere corporaties die door de visitatoren werden gedeeld, hebben ons meer dan geïnspireerd om verdere verbeteringen bij onze corporatie door te voeren.

Visitatie heb ik als een meer dan zinvol instrument ervaren en ben gemotiveerd dit instrument bij andere corporaties als visitator uit te voeren. Ik ben van mening dat mijn kennis en ervaring, gekoppeld aan mijn open manier van communiceren zullen bijdrage aan succesvolle visitatie bij uw corporatie. Vanaf 2018 heb ik me dan ook ingewerkt als visitator van Raeflex om aan de slag te kunnen.

Lees meer
J. Kleijwegt MSc MBA CRMA (Jaap)

J. Kleijwegt MSc MBA CRMA (Jaap)

Voorzitter, visitator

Ik heb de corporatiesector leren kennen als accountant en adviseur vanaf 1996. Sinds die tijd heb ik de volkshuisvesting, maar ook mijn vak in die jaren sterk zien veranderen. Wat mij in al die jaren heeft vastgehouden is de passie voor de doelen en maatschappelijke relevantie waar de sociale verhuurders voor staan. Als adviseur, controleur, toezichthouder en interim manager heb ik diverse crisismomenten en veranderingen bij corporaties van dichtbij mogen ervaren. Dat heeft mij naast een lijst aan mooie ervaringen veel inzicht gegeven in de valkuilen en succesfactoren van (semi) publieke organisaties en de wijze waarop ze hun middelen inzetten.

De lessen van gisteren en vandaag geven niet zondermeer de antwoorden voor de uitdagingen en risico’s van morgen. Toenemende complexiteit van ketensamenwerking, verduurzaming en digitalisering brengen dillema’s met zich mee voor de toekomst van corporaties. In mijn visie ligt het fundament voor die toekomst mede in de kwaliteit van visie, mensen, leiderschap en governance in het heden en de prestaties die ze hierbij laten zien. Visitatie kan als spiegel een positieve bijdrage leveren om het lerend en verantwoordend vermogen binnen de corporatie te bevorderen. Ik zie het mogen leveren van een bijdrage aan deze reflectie dan ook als een voorrecht.

Lees meer
A.T.A. Koopmanschap AC (Bert)

A.T.A. Koopmanschap AC (Bert)

Voorzitter, visitator

Mijn achtergrond is breed en bestaat uit toezichthoudende en bestuurlijke ervaring, ervaring met organisaties en kennis van de volkshuisvesting. Mijn huidige functie is bestuurslid bij de BZI vanaf 2017.

Ik houd me daarnaast als organisatiecoach onder meer bezig met training en coaching.  Ik onderzoek hoe organisaties werken: hoe wordt de combinatie van mensen, processen en middelen ingezet om de gewenste resultaten neer te zetten? En hoe kan dat beter? Omdat iedere organisatie anders is, blijft dat elke keer weer een boeiende zoektocht.

Lees meer
drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM (Lucas)

drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM (Lucas)

visitator

Als bestuurder in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking heb ik in ruim 30 jaar landelijk en regionaal brede ervaring opgebouwd op het snijvlak van het sociaal domein en langdurige zorg, waaronder huisvesting. Sinds 2016 werk ik als zelfstandig toezichthouder in de zorg en het regulier en speciaal onderwijs en vervul daarbij meestal de zetel op voordracht vanuit cliënten/gebruikers.

Ik heb alle sectoren van de langdurige zorg goed leren kennen als ambassadeur voor de landelijke invoering van het Waarschuwingsregister. Daarnaast ben ik momenteel adviseur voor gemeenten bij het vormgeven van beleid in het sociaal domein en lid van diverse landelijke besturen en commissies op dit gebied. Als gemeenteraadslid heb ik ook gezien en ervaren hoe het spel aan de andere kant van de tafel verloopt als het gaat om de prestatieafspraken met corporaties en pogingen om dit te verbinden met sociaal domein en participatiewet. Als voorzitter heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van de Landelijke vereniging van wooninitiatieven die door ouders voor hun kinderen met een beperking worden opgericht en in stand gehouden.

De rode draad die door al die activiteiten loopt? Dat is kijken vanuit de positie van de gebruiker/bewoner. Hoe kunnen we omstandigheden zo maken dat de eigen regie van mensen (hoe beperkt soms ook) niet van hen wordt weggenomen.

Lees meer
drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

Visitator

Wonen is een primaire levensbehoefte, de overheid heeft daar om die reden ook een grondwettelijk vastgelegde taak in. De overheid bouwt echter zelf geen woningen, dus de uitvoering van die taak is buiten de deur belegd. Dat maakt woningcorporaties geweldig interessante organisaties. Ze zijn geen markt, maar opereren wel op een markt. Ze zijn ook geen overheid, maar wel sterk gereguleerd. En ze zijn geen samenleving, maar hebben wel een grote impact op de primaire levensbehoefte van die samenleving. De opgave binnen dat krachtenveld houdt mij al jaren geboeid aan deze sector. En ik lever daar vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan. Veelal is dat vanuit procesbegeleiding op vastgoedsturing. Hoe zorgen we dat de producten en diensten van de corporatie zo goed mogelijk aan blijven sluiten op de wensen van huidige en toekomstige klanten. En dat binnen de kaders van wetgeving en financiële mogelijkheden. Maar het kan ook vanuit het operationaliseren van de doelstellingen zijn. Hoe verankeren we ambities in beleid en maken we de vertaling naar kennis en capaciteiten van medewerkers.

De laatste jaren vervul ik deze rol vanuit eigen ondernemerschap ook steeds vaker buiten de sector. Bijvoorbeeld vanuit de opgave om materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, waarbij ik de link vorm tussen een bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt en woningcorporaties. Dit brede palet aan invalshoeken maakt dat ik me snel een beeld kan vormen van waar een corporatie staat en hoe deze is voorbereid op de uitdagingen van nu en morgen.

Lees meer
drs. E.W.M. Penninks (Ed)

drs. E.W.M. Penninks (Ed)

Visitator

Toen ik midden jaren zeventig na mijn studie sociale planologie bij een grote Arnhemse woningcorporatie aan het werk ging, kon ik niet bevroeden dat de sociale volkshuisvesting mijn passie zou worden. Met name hoe mensen wonen geeft niet alleen hun positie in de maatschappij weer, maar heeft vooral een grote betekenis voor het zich veilig en prettig voelen.
Een basis om het leven vorm en inhoud te geven. En mensen die dit om welke reden dan ook zelf niet kunnen, mogen rekenen op de woningcorporatie. Zij zijn bij uitstek organisaties die hierin een belangrijke rol vervullen en van toegevoegde waarde zijn.

Zo heb ik ruim 25 jaar volkshuisvesting bedreven in het Sallandse, in meerdere gemeenten en met vele partners ter plaatse en altijd met het doel om mensen dat eigen gevoel te geven: Ik woon hier met Graag.

Lees meer
A. Rook (Annemarie)

A. Rook (Annemarie)

Visitator

Mijn loopbaan ben ik begonnen binnen het (hoger) onderwijs. Nadat ik enkele jaren bij de politie gewerkt heb, heb ik de afgelopen 15 jaar als manager gewerkt bij verschillende corporaties. Ik werk vanuit een brede maatschappelijke ambitie en ik bekijk vraagstukken graag vanuit de ogen van een huurder.

Ik heb tijdens mijn loopbaan diverse veranderprocessen, reorganisaties en cultuurtrajecten begeleid. Wat mij kenmerkt is dat ik in alles de samenwerking zoek met stakeholders. In februari 2022 ben ik gestart als zelfstandige op het gebied van organisatieadvies en interim management. Nederland staat voor een grote opgave. Het woningtekort is landelijk groot, te groot. Dit vraagt om verbinding, visie en daadkracht van corporaties en samenwerkingspartners. Met mijn talent om zaken in beweging te brengen, draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

Lees meer

 

A.W.M. Selten (Ton)

A.W.M. Selten (Ton)

Visitator

Ik prijs me gelukkig dat ik mijn hele werkzame leven aan de volkshuisvesting kon / kan wijden. Eerst 6 jaar als opbouwwerker waar ik in Oost Groningen huurdersorganisaties ondersteunde, daarna 25 jaar in het bestuur van een woningcorporatie, afgesloten als bestuursvoorzitter van Lefier, 5 jaar als voorzitter van de werkgroep Wonen en Ruimte van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, en de laatste 4 jaar tot medio 2020 als voorzitter van de Nederlandse Woonbond.

“Nederland bestaat niet”, (woonbeleid dat goed is voor Amsterdam is slecht voor Nieuw-Amsterdam en vice versa), “De sector bestaat uit huurders en verhuurders”, (waar zij elkaar uit het zicht verliezen is het resultaat meestal voor beiden penibel), “Niet overal kan alles”, (er moeten keuzes gemaakt worden), “Corporaties zijn maatschappelijke organisaties”(eerst het dienmodel vaststellen daaropvolgend het verdienmodel); dat zijn vier uitspraken die mijn visie op volkshuisvesting tekenen. Daarbij ben ik onderzoekend, relativerend en verbindend.

Lees meer
drs.  J.G.T.J. Terlingen (Guus)

drs. J.G.T.J. Terlingen (Guus)

Voorzitter, visitator

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke waarde. Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop. Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, resultaatgericht, nuchter en praktisch. Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg. 

Ik visiteer omdat ik het leuk, waardevol en leerzaam vind. Je leert in korte tijd een corporatie en een werkgebied goed kennen. Het is boeiend om dat in een multidisciplinair team van andere visitatoren te doen; ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise en invalshoek. Samen met de commissie en de corporatie reconstrueer je het volkshuisvestelijk presteren, de context waarbinnen dit plaatsvond en geef je daar betekenis aan. Uitdaging is om een visitatie te doen die een corporatie verder helpt. Dat geldt voor het uiteindelijke rapport, maar evenzeer voor het proces van de visitatie zelf..

Lees meer
J.A.J. Verheijen (Jeroen)

J.A.J. Verheijen (Jeroen)

Visitator

Naast ruim 10 jaar ervaring als wethouder Wonen in twee gemeenten was ik bestuurlijk actief in diverse regionale en landelijke gremia op het gebied van wonen. Zo was ik onder meer 8 jaar lid van de stuurgroep Wonen van de Stadsregio Amsterdam en 2 jaar lid van het portefeuillehouders overleg Wonen van de regio Holland Rijnland. Voor deze regio was ik tevens lid van het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten. Vier jaar was ik lid van de Commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarbinnen ben ik kort lid geweest van het gebruikersplatform van de Stichting Visitatie Woningbouwcorporaties Nederland. Ik ben lid van de commissie van Beroep van de Stichting Normering Flexwonen.

In de tijd van mijn HBDO-opleiding en eerste baan als medewerker ruimtelijke ordening/volkshuisvesting speelde de aanloop naar de bruteringsoperatie in 1995; in mijn tijd bij de VNG de aanloop naar de nieuwe Woningwet 2015. Vanuit mijn activiteiten voor verschillende organisaties op het gebied van woningbouw ben ik goed bekend met effecten die gewijzigde wet- en regelgeving, veranderende bevoegdheden en een veranderende maatschappij hebben gehad op de woningmarkt en op het functioneren van woningbouwcorporaties. Dankzij het pionieren op het gebied van de Omgevingswet en duurzaamheid heb ik een goed beeld van wat er de komende jaren op de sector afkomt.

Lees meer
drs. J.N.M. Verhoeven (John)

drs. J.N.M. Verhoeven (John)

Voorzitter, Visitator

Gebouwen en locaties lopen als een rode draad door mijn carrière. Als aannemerszoon stond ik in de vakanties al jong op de steigers. Na mijn studie economische geografie heb ik strategische management- en advieservaring opgedaan in zowel het publieke als commerciële domein. In de eerste jaren na mijn afstuderen bij een gemeentelijke overheid, daarna op het snijvlak van retail en vastgoed. Op verschillende vastgoed (management) posities bij ’s-Land grootste kruidenier heb ik geleerd hoe vastgoed- en retaildoelstellingen te combineren en hierop strategisch, tactisch en operationeel niveau sturing aan te geven.

Vanaf 2017 heb ik besloten om mijn blik naar buiten te bewegen en mijn adviesbureau ‘De Vastgoedstuurman’ opgericht. In deze periode heb ik verschillende mooie opdrachten mogen vervullen zoals de opbouw en uitrol van het programma en team doorlopend toezicht bij NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). In 2021 ben ik gestart als programmamanager bij de Amsterdam School of Real Estate: hét academisch instituut voor vastgoedkunde. In deze rol kan ik een bijdrage leveren aan het opleiden van vastgoedprofessionals in de vele vraagstukken rondom duurzame (her)ontwikkeling en gebruik van de gebouwde omgeving. Ambitie en verwondering hebben me altijd gedreven om het beste uit mezelf en mijn omgeving te halen. Ik voel me maatschappelijk betrokken. Wonen en volkshuisvesting heeft daarbij mijn bijzondere belangstelling en ik heb dit in het verleden in diverse bestuurs- en politieke functies in de praktijk gebracht. Op dit moment vervul ik met veel plezier nevenfuncties o.a. als toezichthouder en voorzitter van enkele gemeentelijke rekenkamercommissies.

Lees meer
mr. dr. M.C.E. van der Vleuten (Mechteld)

mr. dr. M.C.E. van der Vleuten (Mechteld)

Visitator

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. In 1995 ben ik in de volkshuisvesting gaan werken en sinds mei 2006 werk ik als zelfstandige in deze prachtige sector.
Mijn profiel kent drie facetten, met de volkshuisvesting als centraal punt:
– Juridisch: appartementsrecht, huurrecht en gemengde complexen
– Bestuurlijk: governance, toezicht en visitatie
– Management en advies

Bij diverse opdrachtgevers – de meeste in de corporatiesector – heb ik werkzaamheden uitgevoerd op beleidsmatig, (bestuurs-) adviserend en leidinggevend MT-niveau. Ik heb ervaring als beleidsadviseur en jurist op diverse gebieden, als bestuurssecretaris/bestuursadviseur, en ook als manager van afdelingen wonen en/of wijkbeheer. Als jurist/-bestuurssecretaris heb ik meegewerkt aan het ontmantelen van saneringscorporatie WSG. Daarnaast heb ik ruime ervaring als commissaris bij een corporatie, en eveneens als beleidsadviseur bij de stichting visitatie woningcorporaties (SVWN), zodat ik ook vanuit deze meer bestuurlijke / abstractere perspectieven corporaties kan beschouwen.
Sinds 2006 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en interim-management opdrachten uit voor met name corporaties, VvE’s en opleidingsinstituten. Voor meer informatie zie mijn LinkedIn profiel of mijn website www.mechteld.nl.

Lees meer
drs. A.D. Wajer (Anoushka)

drs. A.D. Wajer (Anoushka)

Voorzitter, Visitator

Mijn profiel is in een assessment als volgt beschreven: “Resultaat- en doelgericht. Bewust van belangen van diverse betrokken partijen en kan daar op diplomatieke wijze op acteren. Stimuleert onderling respect en collegialiteit en spreekt aan op zaken die haar niet aanstaan. Directe en transparante communicatiestijl. Open geest, durft nog niet betreden wegen te bewandelen. Komt zeer oprecht en authentiek over, open en ontvankelijk.” Mijn brede achtergrond als stafmanager, bankier, bestuurder, toezichthouder en organisatie-psycholoog maken dat ik complexe bestuurlijke verhoudingen makkelijk doorzie. Daarnaast heb ik diepgaande kennis en ervaring op het gebied van gedrag en veranderprocessen.

Lees meer
drs. B.J.A. Wouters (Ben)

drs. B.J.A. Wouters (Ben)

Voorzitter, visitator

Vanaf 1 januari 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur of interimmanager. Ik zet de kennis die ik heb opgedaan als directeur en bestuurder bij woningcorporaties en in de zorgsector in, voor het oplossen van strategische en veranderkundige vraagstukken. In de laatste periode als directeur/bestuurder was ik werkzaam bij een landelijk werkzame toegelaten instelling met een werkgebied in meer dan 150 gemeenten en was ik verantwoordelijk voor de strategie en beleidsontwikkeling , externe relaties, vastgoedportefeuille, communicatie en reputatie-management. In mijn huidige rol begeleid ik als tijdelijk bestuurder corporaties om de transitie te maken naar een nieuw bestuur. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld corporaties mogen ondersteunen met continuïteitsproblemen, aardbevingsvraagstukken en de sanering van WSG. 8 gemeenten in Noord Limburg heb ik begeleid bij het ontwerp van een regionale structuurvisie. Ik ben goed thuis in de (actuele) vraagstukken van de volkshuisvesting en de zorg. Hierin staan de thema’s maatschappelijk ondernemen, stakeholdermanagement, investeringscapaciteit, samenwerking in netwerken en bewonersparticipatie centraal. Verder begeleid ik organisaties bij het implementeren van de nieuwe eisen ten aanzien van governance en het aanpassing van organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid..

Lees meer