Belanghebbenden informeren

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Een visitatie blikt terug op de prestaties van de corporatie van de afgelopen vier jaar. De visitatiecommissie spreekt hiervoor onder andere met belanghebbenden en stelt hen vragen over het beleid van de corporatie en haar prestaties.

Belanghebbenden van corporaties zijn alle partijen, individuen, groepen en organisaties waarvan rechten en belangen in het geding zijn. Er zijn interne belanghebbenden (werknemers van de corporatie) en externe belanghebbenden (bijvoorbeeld huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen). Een visitatie richt zich primair op de externe belanghebbenden.

De directeur-bestuurder van de corporatie nodigt belanghebbenden uit aan de visitatiegesprekken deel te nemen. De visitatiegesprekken met belanghebbenden worden vaak in een of twee dagen uitgevoerd. Wij bieden u daarbij verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een visitatietraject met gesprekken met stakeholders op uw locatie of voor een hybride vorm van visiteren met een aantal gesprekken online. Of u kunt ervoor kiezen om de gehele visitatie online te laten uit voeren. Indien nodig kunnen we tijdens het visitatietraject onze werkwijze aanpassen.

Meewerken aan visitatiegesprekken levert belanghebbenden het volgende op:

  • Beter inzicht in de doelen en prestaties van de corporatie.
  • Het openbare visitatierapport is basis voor een verdere dialoog tussen belanghebbenden en de corporatie.

Om de Huurdersorganisatie goed voor te bereiden op de visitatie kan Raeflex een voorlichting verzorgen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaan we in op:

  • Hoe kan de Huurdersorganisatie zich optimaal voorbereiden op de visitatie?
  • Wat voor soort vragen zij kunnen verwachten in het visitatiegesprek?
  • Hoe kan de Huurdersorganisatie het visitatierapport na afloop gebruiken?

Informatie specifiek voor huurders over visitaties (artikel Woonbond). 

Meer informatie over de visitatiemethodiek 6.0.