Profiel commissieleden

Visitatorprofiel

Commissieleden van Raeflex voldoen aan een van de hierna volgende kenmerken voor respectievelijk visitatoren en secretarissen. Een visitator gaat akkoord met opname in de pool voor visitatoren en tekent de ‘Algemene voorwaarden voor commissieleden van een visitatiecommissie van Raeflex‘.      De werkorganisatie van Raeflex beoordeelt voortdurend de zittingstermijn van de visitator met behulp van evaluaties van andere commissieleden en corporaties. Ook kijkt zij of de visitator voldoende raakvlak met het werkveld behoudt. De visitator die zich beschikbaar heeft gesteld voor visitatietrajecten voor woningcorporaties beschikt over onderstaande vaardigheden:

Ervaring

 • heeft ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring
 • heeft specifieke kennis of ervaring op één van de volgende terreinen: financieel, volkshuisvesting/wonen, management, organisatieontwikkeling of corporate communicatie
 • heeft aantoonbare affiniteit met horizontale verantwoording
 • beschikt door kennis en ervaring over een helicopterview

Communicatief

 • heeft ruime kennis van gesprekstechnieken en rapportagevormen
 • is sociaal vaardig, weet op diplomatieke wijze een afwijkend standpunt te verwoorden
 • kan actief luisteren en is in staat de eigen gedachten goed onder woorden te brengen
 • heeft aandacht voor de inbreng van anderen: vertoont flexibel gespreksgedrag
 • beschikt over natuurlijk overwicht: is in staat vast te blijven houden aan een conclusie ondanks de druk tot verandering wanneer deze niet is gebaseerd op bewijzen

Analytisch

 • is onderzoekend en beschikt over een analytisch denkvermogen
 • heeft het vermogen om te werken met incomplete informatie en onzekerheid: doorziet lastige processen
 • is in staat om de bedrijfsvoeringsprocessen van de corporatie en de relatie van de corporatie met stakeholders snel te doorzien
 • kan zich de complexe materie snel eigen maken

Onderhandelingstechniek

 • is bereid om op basis van argumenten tot overeenstemming te komen
 • heeft inzicht in strategische afwegings- en onderhandelingsprocessen
 • is in staat te komen tot aanvaardbare conclusies op basis van de waarnemingen

Teamgeest

 • is vaardig in het begeleiden van en deelnemen aan groepsprocessen
 • is in staat om met het visitatieteam op basis van argumenten tot overeenstemming te komen
 • is zich bewust van het belang van de rol in het visitatieteam

Onafhankelijk

 • is onbevooroordeeld en onafhankelijk ten opzichte van de te visiteren corporatie

Wij verwachten dat onze visitatoren bereid zijn Masterclasses van SVWN te volgen en/of werkcolleges die door Raeflex worden georganiseerd en noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van deze rol.