Accreditatie SVWN

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft Raeflex in 2018 wederom voor vier jaar accreditatie verleend voor het uitvoeren van visitaties bij woningcorporaties. Raeflex voldoet aan de eisen die SVWN stelt ten aanzien van Onafhankelijkheid en Kwaliteit.
Het volgende wordt verstaan onder deze twee hoofdcriteria:

Onafhankelijkheid

Het waarnemings- en beoordelingsvermogen mag niet beïnvloed worden door een betrokkenheid of belang van het bureau en/of de visitatoren bij de corporatie.     Er moet sprake zijn van objectiviteit en deze mag op geen enkele manier in discussie zijn. Het visiterend bureau en de visitatoren mogen daarom zakelijk noch persoonlijk belang hebben bij de corporatie en bij de uitkomst van het visitatierapport.

Kwaliteit

De visitatie wordt met hoge kwaliteit uitgevoerd op basis van vereiste deskundigheid en ervaring. Deze hoge kwaliteit en onderliggende deskundigheid en ervaring worden geborgd in alle elementen van accreditatie.

Beide zijn uitgewerkt naar subcriteria voor de organisatie (bureau en systeem), de mens (visitator en visitatiecommissie), het proces (werkwijze visitatie) en het product (rapportage). Daarnaast is er ook een leidraad voor de samenstelling van visitatiecommissies en de competenties van visitatoren vastgesteld door SVWN.

Zowel de accreditatiecriteria als de leidraad zijn uitgebreid toegelicht in het Beoordelingskader accreditatie dat u kunt vinden op de website van SVWN (www.visitaties.nl).  

De accreditatie is 4 jaar geldig, waarbij SVWN jaarlijks monitort of de kwaliteit van onze visitaties op orde is en blijft!