Gedragscode voor visitatoren en secretarissen

De kwaliteit van visitaties staat of valt met de deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van haar visitatiecommissies. Deze gedragscode is opgesteld met als oogmerk de onafhankelijkheid en integriteit van alle partijen te borgen. Daarbij gelden de hierna volgende bepalingen.

Een visitator van Raeflex:

  1. Voert visitaties uit in overeenstemming met de visie en de geldende methodiek voor visitatie bij woningcorporaties.
  2. Is volledig onafhankelijk, heeft geen relatie gehad gedurende de afgelopen 4 jaar met de gevisiteerde corporatie en heeft op geen enkele manier belang bij wat hij        of zij rapporteert.
  3. Verplicht zich ertoe om zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als daarna geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van de betrokken            corporatie waarvan het vertrouwelijke karakter hem/haar bekend of aannemelijk is.
  4. Verklaart schriftelijk bij de start van een visitatie in de vier jaar voorafgaand aan de visitatie geen zakelijke noch persoonlijke band met de corporatie te hebben            gehad. In de twee jaar na afloop van de visitatie zal de visitator geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij de corporatie. Raeflex stelt aanvullend de        eis dat een visitator de afgelopen vier jaar ook geen adviesopdrachten mag hebben verricht voor de belangrijkste gemeenten waar de corporatie werkzaam is.