drs. E.E.H. van Beusekom (Eveline)

drs. E.E.H. van Beusekom (Eveline)

Secretaris

Een groot deel van mijn loopbaan heeft zich afgespeeld bij corporaties. Door mijn achtergrond als sociaal psycholoog, houd ik me graag bezig met groepsprocessen in organisaties. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de relatie tussen opgaven van de organisatie, organisatiedoelstellingen en doelstellingen van medewerkers.

Naast mijn werkzaamheden als secretaris van de visitatiecommissie voor Raeflex werk ik ook als zelfstandig adviseur.

Lees meer

 

J. Blijham MSc (Jelle)

J. Blijham MSc (Jelle)

Secretaris

Vanaf 2016 ben ik beleidsmedewerker bij de gemeente Berg en Dal. Hier hou ik mij o.a. bezig met leefbaarheid. Als het gaat om leefbaarheidsinitiatieven ligt de bal steeds meer bij de burger. In mijn functie kijk ik bij welke initiatieven de gemeente kan ondersteunen en dan vooral op welke manier. Daarbij gaan we altijd opzoek naar samenwerking, ook met de corporatie.           Voor alle maatschappelijke instellingen is het in de nieuwe realiteit nog zoeken naar de juiste inzet. Een interessante zoektocht. Ook heb ik ruimschoots ervaring met het schrijven van beleidstukken. Dit doe ik graag met de verschillende stakeholders die het betreft. Het is altijd weer een mooi succes om een gezamenlijk gedragen stuk op te leveren wat vervolgens ook zo concreet is dat je ermee aan de slag kunt.

Voor 2016 was ik adviseur bij Woonlab, waar ik mij richtte op gebieds- en woningmarktontwikkeling en strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties. Tijdens mijn opdrachten merkte ik hoe belangrijk het is dat een corporatie goed functioneert en werkt voor haar bewoners. Een goed werkende corporatie kan het verschil maken! Het belang van visitaties is hiermee meteen in beeld.

 

Lees meer
C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

Visitator, secretaris

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en sinds 1995 als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties.

Als zelfstandig adviseur houd ik me bezig met strategieontwikkeling, coaching en communicatie. Mijn van oorsprong inhoudelijk gerichte activiteiten hebben zich in de loop der jaren verbreed naar procesbegeleiding en coaching, ook in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en kinderopvang. Sinds 2013 werk ik als auditor bij visitaties in het hoger beroepsonderwijs. Verder ben ik een geregistreerd mediator.

Lees meer
M. van den Brok (Marlinde)

M. van den Brok (Marlinde)

Secretaris

Malrlinde heeft veel ervaring als beleidsmedewerker en manager bij een aantal Brabantse corporaties. Marlinde is nieuw bij Raeflex en is deskundig als het gaat om woonbeleid en alles wat met wonen, zorg en dienstverlening (huur en koop) te maken heeft. Ze is sterk in projectgericht werken en het goed redigeren en schrijven van rapporten en notities.

Lees meer
W.A.M. Hendriks (Wynand)

W.A.M. Hendriks (Wynand)

Visitator, secretaris

 n 2019 ben ik bij Raeflex gestart als secretaris voor visitatiecommissies. Sinds 2005 ben ik mede-eigenaar en financieel directeur van Companen Advies BV, dat zich beweegt op het vlak van woningmarkt en leefomgeving. Mijn rol vraagt dat ik goed zicht heb op de markt voor Woonbeleid en onze onderzoekers en adviseurs kan begeleiden en coachen. Uiteraard kan dat alleen door permanent op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en veel inhoudelijk te sparren. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een flinke dosis volkshuisvesting tot me genomen.

Kijkend naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de keuzes waarvoor zij staan, heb ik een grote interesse naar hoe corporaties daar handen en voeten aan geven. Waar ga je voor? Hoe verhoudt zich dat tot wat stakeholders willen? Welk beleid hoort daarbij en krijgt dat ook daadwerkelijk zijn beslag in de uitvoering? En bereik je daarmee wat je wilde? De rol van secretaris voor visitatiecommissies is een uitstekende positie om mijn kennis en vaardigheden ten dienste te stellen aan het recht op goed en betaalbaar wonen en tegelijkertijd vanuit de binnenkant van het bestel waardevolle analyses te maken.

Lees meer
drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

Secretaris/ algemeen commissielid

Ik ben een zelfstandig adviseur. Veel van mijn tijd besteed ik aan advies over wonen, financieren en de organisatie bij maatschappelijke instellingen. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor onder andere BZK, Aedes en CFV. Met veel plezier ben ik jarenlang redacteur geweest bij het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast heb ik een door de deelnemers zeer gewaardeerde opleiding opgezet voor bestuurders van woningcorporaties. De casussen uit de praktijk en het gezamenlijk werken aan oplossingsrichtingen heeft bijgedragen aan het succes. Verder heb ik me voor de NVM verdiept in de kwaliteit van (modelmatige) taxaties.

Lees meer
drs. A. de Klerk (Annet)

drs. A. de Klerk (Annet)

Secretaris

Als adviseur richt ik mij op strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties, en op samenwerkingsverbanden op het gebied van mensen, wonen en wijken. Na mijn studie Planologie heb ik onder meer gewerkt bij adviesbureaus op het terrein van wonen en wijkontwikkeling; sinds 2010 werk ik als zelfstandig adviseur. In mijn werk ga ik op zoek naar de verhalen van organisaties en de kracht van mensen. Wat ik hoor, vertaal ik in een focus die richting geeft en aanzet tot betere prestaties. Sinds 2002 ben ik regelmatig ingeschakeld als secretaris/visitator bij Raeflex. Daarnaast heb ik samen met Raeflex een publicatie uitgebracht onder de titel ‘Het Geheim van de Goede Corporatie’. Daarin ben ik op zoek gegaan naar de succesfactoren die leiden tot goede prestaties van corporaties. Sinds 2018 ben ik –als auditor- ook betrokken bij visitaties in het hoger onderwijs.

Lees meer
B.M. ten Klooster-Steenhuis

B.M. ten Klooster-Steenhuis

Secretaris

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de volkshuisvesting, tot november 2021 als beleidsadviseur bij een woningcorporatie in Haarlem. Vanaf 2019 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid, klantprocessen, participatie, klanttevredenheid, verhuur en bijzondere koopvormen.

Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van leefbaarheid, verhuur, verkoop, klanttevredenheid en huurdersparticipatie. Het liefst samen met bewoners. Ik geloof sterk in de maatschappelijke rol van de sector en met meer dan 25 jaar werkervaring zet ik me nog steeds even gedreven in voor het vinden van huisvestingsoplossingen voor doelgroepen die dit het hardst nodig hebben. 

Lees meer
K. Klouwen MSc (Koen)

K. Klouwen MSc (Koen)

Secretaris

Wonen is een centraal onderdeel van ons leven. Zowel persoonlijk als professioneel boeit mij dat. Enerzijds streeft iedereen ernaar om zo goed mogelijk te wonen. Locatie, leefomgeving, individuele woonwensen en persoonlijke eigenschappen en nog veel meer aspecten spelen hierbij een rol. Aan de andere kant is de ruimte om te wonen en woningen te realiseren niet onbeperkt: zowel fysiek als financieel. Het gaat dus

Ik ben geïnteresseerd in de dynamiek tussen de verschillende wensen en belangen van de talloze factoren op de woningmarkt (zoals bewoners, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars). Deze verschillende belangen in kaart en bij elkaar brengen om maatschappelijke resultaten te behalen in beleid of projecten boeit mij.

Lees meer
J.D.Q. Koster MSc MA (Jackie)

J.D.Q. Koster MSc MA (Jackie)

Secretaris

Ik heb de corporatiesector in eerste instantie leren kennen binnen de belastingadviespraktijk. Vanuit mijn interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen ben ik al snel op zoek gegaan naar een functie die dichterbij de praktijk staat. Zodoende houd ik me in mijn nieuwe rol als adviseur voor de publieke sector wekelijks bezig met het ondersteunen en adviseren van woningcorporaties. Bij de verschillende corporaties heb ik breed ervaring opgedaan van het opstellen van de interne processen, het doorlopen van risico’s tot project control.

Lees meer
W.J. Meijer (Wouter-Jan)

W.J. Meijer (Wouter-Jan)

Secretaris

Het functioneren en presteren van woningcorporaties boeit me. Corporaties spelen namelijk een grote rol om te zorgen dat mensen betaalbaar en fijn wonen. In mijn functie als financieel & strategisch adviseur draag ik hier graag aan bij door mij te richten op organisatie-brede vraagstukken met een financiële component. Onder andere adviseer ik over de volkshuisvestelijke meerwaarde en financiële kansen en risico’s bij fusies van woningcorporaties. Daarnaast breng ik bij positioneringsvraagstukken de externe ontwikkelingen in kaart die betrekking hebben op de corporatie en maak een koppeling met haar volkshuisvestelijke en bedrijfsmatige prestaties. Als interim beleidsadviseur wonen heb ik mij op een ander gebied gefocust; namelijk het in kaart brengen van de woonbehoefte van bijzondere doelgroepen. Mijn focus is dus breder dan de bedrijfsmatige kant en geboeid door de combinatie met het maatschappelijk functioneren van de gehele corporatie. Verder ondersteun ik huurdersorganisaties bij het geven van adviezen en instemming over volkshuisvestelijke onderwerpen in het kader van de participatie. Deze ervaring neem ik graag mee bij het uitvoeren van visitaties.

Lees meer
E. Ootes (Ellen)

E. Ootes (Ellen)

Secretaris

Waar je woont en hoe fijn je woont is een zeer bepalend aspect in iemands leven. Daarom blijft het onderwerp wonen mij bezighouden. Corporaties spelen een belangrijke rol in het verhuren van woonruimte, maar hebben een bredere functie in het maatschappelijk veld. Een goede samenwerking tussen maatschappelijke partners is broodnodig om elkaar verder te helpen in ieders opgaven.

In mijn werk bij Companen heb ik de afgelopen jaren de corporatiewereld leren kennen. De beschikbare opgaven en middelen zorgen dat corporaties moeten kiezen waar ze voor staan. Hoe ver reikt de maatschappelijke opgave die je op wil pakken? Voor wie ben je er als corporatie in het bijzonder? Hoe houd je het vastgoed toekomstbestendig? Goed beleid voeren, zonder diegene uit het oog te verliezen waar het allemaal om draait, de huurder.

Lees meer
drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

Secretaris

Wonen is een primaire levensbehoefte, de overheid heeft daar om die reden ook een grondwettelijk vastgelegde taak in. De overheid bouwt echter zelf geen woningen, dus de uitvoering van die taak is buiten de deur belegd. Dat maakt woningcorporaties geweldig interessante organisaties. Ze zijn geen markt, maar opereren wel op een markt. Ze zijn ook geen overheid, maar wel sterk gereguleerd. En ze zijn geen samenleving, maar hebben wel een grote impact op de primaire levensbehoefte van die samenleving. De opgave binnen dat krachtenveld houdt mij al jaren geboeid aan deze sector. En ik lever daar vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan. Veelal is dat vanuit procesbegeleiding op vastgoedsturing. Hoe zorgen we dat de producten en diensten van de corporatie zo goed mogelijk aan blijven sluiten op de wensen van huidige en toekomstige klanten. En dat binnen de kaders van wetgeving en financiële mogelijkheden. Maar het kan ook vanuit het operationaliseren van de doelstellingen zijn. Hoe verankeren we ambities in beleid en maken we de vertaling naar kennis en capaciteiten van medewerkers.

De laatste jaren vervul ik deze rol vanuit eigen ondernemerschap ook steeds vaker buiten de sector. Bijvoorbeeld vanuit de opgave om materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, waarbij ik de link vorm tussen een bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt en woningcorporaties. Dit brede palet aan invalshoeken maakt dat ik me snel een beeld kan vormen van waar een corporatie staat en hoe deze is voorbereid op de uitdagingen van nu en morgen.

Lees meer
Drs. G.T.J. Terlingen (Guus)

Drs. G.T.J. Terlingen (Guus)

Secretaris

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke waarde. Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop. Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, resultaatgericht, nuchter en praktisch.           Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.       Ik visiteer omdat ik het leuk, waardevol en leerzaam vind. Je leert in korte tijd een corporatie en een werkgebied goed kennen. Het is boeiend om dat in een multidisciplinair team van andere visitatoren te doen; ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise en invalshoek. Samen met de commissie en de corporatie reconstrueer je het volkshuisvestelijk presteren, de context waarbinnen dit plaatsvond en geef je daar betekenis aan. Uitdaging is om een visitatie te doen die een corporatie verder helpt. Dat geldt voor het uiteindelijke rapport, maar evenzeer voor het proces van de visitatie zelf.

Lees meer
P. Verzijl MSc (Patrick)

P. Verzijl MSc (Patrick)

Secretaris

Na afronding van mijn HBO studie ben ik mijn carrière gestart bij Thésor in Zeist als financieel analist. Gedurende deze jaren heb ik daar mijn kennis en ervaring opgedaan op het gebied van financiering en treasury in de corporatiesector. Vanaf 2017 ben ik in dienst getreden bij BDO als adviseur Finance & Control in de publieke sector. Gelijktijdig ben ik begonnen aan een masterstudie in management te Nyenrode, welke ik in 2019 heb afgerond. Binnen BDO houd ik mij met name bezig met internal audit, concern control, begrotingen, jaarrekeningen, derivatenproblematiek en due diligence onderzoeken.

Lees meer
J. Zandvliet MSc (Joeri)

J. Zandvliet MSc (Joeri)

Secretaris

Na mijn studie Sociale Geografie ben ik als adviseur aan de slag gegaan bij Atrivé, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken op het domein wonen. In die functie kom ik bij corporaties variërend van kleine tot groot in diverse woningmarktgebieden.Ik geniet ervan breed actief te zijn en inhoud en proces te vervlechten, met als belangrijkste gemeenschappelijke delers strategie en governance. Opdrachten waaraan ik werk zijn onder andere: het begeleiden en opstellen van prestatieafspraken, zelfevaluaties van raden van toezicht, het begeleiden en opstellen van ondernemingsplannen en inhoudelijk/procesmatig begeleiden van huurdersorganisaties.

Lees meer