drs. B.J.A. Wouters (Ben)

Korte kennismaking

Vanaf 1 januari 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur of interimmanager. Ik zet de kennis die ik heb opgedaan als directeur en bestuurder bij woningcorporaties en in de zorgsector in, voor het oplossen van strategische en veranderkundige vraagstukken. In de laatste periode als directeur/bestuurder was ik werkzaam bij een landelijk werkzame toegelaten instelling met een werkgebied in meer dan 150 gemeenten en was ik verantwoordelijk voor de strategie en beleidsontwikkeling , externe relaties, vastgoedportefeuille, communicatie en reputatie-management. In mijn huidige rol begeleid ik als tijdelijk bestuurder corporaties om de transitie te maken naar een nieuw bestuur. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld corporaties mogen ondersteunen met continuïteitsproblemen, aardbevingsvraagstukken en de sanering van WSG. 8 gemeenten in Noord Limburg heb ik begeleid bij het ontwerp van een regionale structuurvisie. Ik ben goed thuis in de (actuele) vraagstukken van de volkshuisvesting en de zorg. Hierin staan de thema’s maatschappelijk ondernemen, stakeholdermanagement, investeringscapaciteit, samenwerking in netwerken en bewonersparticipatie centraal. Verder begeleid ik organisaties bij het implementeren van de nieuwe eisen ten aanzien van governance en het aanpassing van organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Visitaties

Visiteren brengt de buitenwereld van corporaties naar binnen. Als commissie halen wij meningen en adviezen van belanghebbenden op, waar een corporatie verder mee aan de slag kan. Aan de andere kant laten corporaties meer van hun binnenwereld zien, door bijvoorbeeld de resultaten met belanghebbenden te bespreken. Ik zie ook nog een andere functie van visitaties ontstaan, namelijk als sturingsinstrument. Commissies oordelen over verschillende prestatievelden. Corporaties kunnen die prestatievelden als kapstok gebruiken in jaar- en kwartaalrapportages. Dat helpt bestuurders en commissarissen om zicht te houden op de voortgang van de activiteiten. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling en governance. Verder kijk ik vanuit mijn ervaring naar de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven van de te visiteren corporaties. Een interessante vraag daarbij is hoe corporaties binnen hun financiële mogelijkheden zo goed mogelijk hun maatschappelijke rol kunnen vervullen.

Uitgvoerde visitaties

2023 Van Alckmaer, Alkmaar
2022 WBO Wonen, Oldenzaal
2019 Woonservice IJsselland, Doesburg
2014 Elan Wonen, Haarlem
2015 Clavis, Terneuzen; Mijande Wonen, Weerselo

Specifieke deskundigheid

• Brede inhoudelijke kennis van de volkshuisvesting
• Uitgebreide bestuurlijke ervaring met corporaties
• Expertise in strategische vraagstukken, ruimtelijke ordening/woningmarkt en governance.

Kort CV

Opleiding
1989 Sioo sturing verandering in organisaties
1980 Westerse sociologie, met als hoofdvak Urbane en Rurale sociologie

Carrière
2015-heden Directeur-bestuurder a.i. Woongenoot, Nijmegen; Directeur-bestuurder a.i. Helpt Elkander,                              Nuenen; Directeur-bestuurder a.i. Woonvizier, Made; Directeur-bestuurder a.i. Woongroep                              Marenland, Appingedam; Directeur-bestuurder a.i. Woonpartners, Helmond
2014-heden Associate partner van Atrive
2014-heden Adviesbureau Evive Consultancy
2008-2013   Voorzitter Raad van Bestuur Mooiland, Ede
1994-2014   Directeur, vanaf 2000 directeur-bestuurder bij Woonmaatschappij Maasland, Grave
1992-1994   Adjunct directeur regio kantoor NCIV Noord-Brabant/Zeeland, later Zebra Advies
1980-1992   Diverse functies bij het NCIV, vanaf 1984 als hoofd algemene dienstverlening Noord-                                         Brabant/Zeeland en vanaf 1989 in Zuid-Nederland

Nevenfuncties
2014-heden Voorzitter Stichting Stadsherstel Grave