Drs. E.W.M. Penninks (Ed)

Korte kennismaking

Toen ik midden jaren zeventig na mijn studie sociale planologie bij een grote Arnhemse woningcorporatie aan het werk ging, kon ik niet bevroedde dat de sociale volkshuisvesting mijn passie zou worden. Met name hoe mensen wonen, geeft niet alleen hun positie in de maatschappij weer maar heeft vooral een grote betekenis voor het zich veilig en prettig voelen. Een basis om het leven vorm en inhoud te geven. En mensen die dit om welke reden dan ook niet zelf kunnen, mogen rekenen op de woningcorporatie. Zij zijn bij uitstek organisaties die hierin een belangrijke rol vervullen en van toegevoegde waarde zijn. Zo heb ik ruim 25 jaar volkshuisvesting bedreven in het Sallandse, in meerdere gemeenten en met vele partners te plaatse en altijd met het doel om mensen dat eigen gevoel te geven: Ik woon hier met Graag.

Visitaties

Mijn ervaring met visitatie is tweeledig.  Enerzijds ben ik ooit betrokken geweest middels Aedes voor de invoering van de visitatie en anderzijds tweemaal gevisiteerd bij de corporaties waar ik werkzaam was.      Bij elkaar een wonderlijke ervaring. Zeker de eerste visitatie verruimde onze blik dat wat wij allemaal bewerkstelligden weliswaar bijdroeg aan onze doelstelling, maar veel kwam spontaan tot stand. Dat was een uitdaging voor de tweede visitatie. Vooraf planmatiger met alle belanghouders overleggen en toch wat meer het resultaat toetsen aan de uitgangspunten. De eigen organisatie waardeerde dat en met onze partners zoals gemeenten en zorgorganisaties was het beter overleggen.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woningstichting Woensdrecht, Hoogerheide
2021 Oost West Wonen, Middelharnis

Specifieke deskundigheid

  • Volkshuisvesting in de bredere zin van het woord, met name huisvesting voor ouderen en              begeleid wonen.
  • Betrokkenheid van bewoners bij het beleid.
  • Duurzaamheid, om ook de huurders bij dit belangrijke onderwerp te betrekken.

Kort CV

Opleiding

  • Sociale planologie te Nijmegen

Carrière

1987-2015 Werkzaam in Salland. Uiteindelijk zijn een aantal corporaties gefuseerd tot Salland Wonen met                        als eindfunctie directeur-bestuurder.
1984-1987 Directeur stichting Woonruimteverdeling Enschede
1980-1984 Hoofd bewonerszaken Centrale Woningstichting Arnhem
1977- 1980 Stafmedewerker bewonersparticipatie Centrale Woningstichting Arnhem

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter Raad van toezicht Humanitas Deventer
  • Voorzitter stichting Beeldende Kunst gemeente Raalte
  • Voorzitter Groei en Bloei afdeling Salland