mr. J.A.M. Deckers MDR (Jurriën)

Korte kennismaking

Woningcorporaties zijn fascinerende organisaties. Particuliere verenigingen en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend de volkshuisvesting als publieke taak te dienen. Door de jaren heen zie je een golfbeweging van opereren onder een keurslijf van overheidsregels naar meer vrijheid – verzelfstandiging werd dat genoemd – vervolgens weer het aanscherpen van de regels (de Woningwet 2015), die vervolgens toch weer versoepeld moeten worden (evaluatie herziene woningwet). Ik ben een volkshuisvester pur sang en voel mij zeer aangetrokken tot deze boeiende instellingen. Daarom heb ik nagenoeg mijn gehele werkzame leven voor en met corporaties gewerkt.

Tijdens mijn loopbaan ben ik vanuit uiteenlopende functies, waaronder die van beleidsadviseur, bestuurder en advocaat, intensief betrokken geweest bij het voor elkaar krijgen van fatsoenlijke volkshuisvesting. Eerst in Zuid-Holland, later in Friesland. Grondbeleid, stadsvernieuwing, woonruimteverdeling en bestuurlijke samenwerking zijn onderwerpen waar ik veel in heb gedaan en heb kunnen betekenen.

Ik beschouw mijzelf bepaald niet als een saaie beleidsmaker, bestuurder of jurist. Rechtmatig hoeft niet altijd rechtvaardig te zijn, met als meest prangende voorbeeld daarvan de toeslagenaffaire. De maatschappij en daarmee ook de volkshuisvesting is permanent in beweging en het is zaak om daarvoor open te staan en in te spelen op datgene wat er in onze samenleving gebeurt. Rode draad daarbij is dat bij voortduring de menselijke maat toegepast zou moeten worden, juist in de richting van onze doelgroepen. Corporaties zijn een uitingsvorm van verstatelijkt particulier initiatief, waarbij voortdurend een gezonde balans tussen verlengstuk van de overheid en private onderneming nagestreefd moet worden.

Visitaties

Als corporatiebestuurder heb ik een eerste visitatie meegemaakt uitgevoerd door KWH, waarbij een karrevracht aan documenten boven water moest worden getoverd. Voorafgaand aan de visitaties was mijn corporatie één van de eerste woningstichtingen die ISO gecertificeerd was en aan het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat ging een soortgelijk proces vooraf als die eerste visitatie door KWH. Bij de tweede visitatie, uitgevoerd door Raeflex en de derde en de vierde visitatie, uitgevoerd door Pentascope, was ik betrokken als advocaat. Merkbaar was al wel, dat de methodiek van visitatie is opgeschoven van het beoordelen van de governance van de corporatie qua besturing (prestatiesturing en strategievorming) naar de maatschappelijke rol en externe legitimatie en verantwoording. Het meer centraal stellen van de maatschappelijke rol en prestaties van de corporatie is een prima ontwikkeling. Centraal staat het in kaart brengen hoe de omgeving, waarin de corporatie acteert, naar de organisatie kijkt, zodat de resultaten daarvan meengenomen kunnen worden in de beleidsontwikkeling.

Gevisiteerde corporaties

Onlangs voor Raeflex gestart als commissielid.

Specifieke deskundigheid

  • Ruime kennis van en ervaring met de volkshuisvesting en de actoren die daarbinnen actief zijn (corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en zorgorganisaties)
  • Corporate governance
  • Regelgeving van en voor corporatie
  • Conflicthantering/mediation
  • Bouwcontracten en aanbestedingsvormen
  • Leefbaarheid waaronder de aanpak van ongewenst huurdersgedrag

Kort CV

Opleiding
2022           Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVVP
2021           Gespreksleider Intervisie, Peer-to-Peer en Gestructureerd Intercollegiaal Overleg voor                                        advocaten, aangewezen door de Nederlandse Orde van Advocaten
2019           Gecertificeerd Commissaris, Governance University
2016           Specialisatie Huurrecht OSR Vereniging van Huurrecht Advocaten
2010           Advocatenopleiding NOvA
2007           Master Dispute Resolution, Universiteit Amsterdam
2005           Corporate Curriculum, Amsterdam School for Real Estate (ASRE)
2004           Postdoctorale beroepsopleiding Altemative Dispute Resolution (legal mediator), ADR Instituut                          Universiteit Amsterdam
1994-1995 Managementopleiding NWR en de follow up NWR 1995/2002
1985           Nederlands Recht Rijksuniversiteit Utrecht en Leiden
1980           Hoger Bestuursambtenaar
1977           Akte Staatsinrichting M.O. en Akte Q 1e-graads lesbevoegdheid voor het gehele Voortgezet- en                        hoger beroepsonderwijs
1975-1976 Sociale Academie

Carrière
2023-heden Zittingsvoorzitter Huurcommissie
2022-heden Gecertificeerd vertrouwenspersoon
2009–2022   Advocaat, mediator, senior bedrijfsjurist Stichting Accolade
2008              Directeur-bestuurder ad interim Woningstichting Optimaal Franeker
2007              Directeur-bestuurder ad interim Stichting Facilitair
2005–2008   Lid raad van bestuur Stichting Accolade
2002–2005   Lid raad van bestuur Stichting A7 corporaties en Accolade Groep
2002–2008   Commissaris Stichting Facilitair en Vastgoed B.V.
1991–2008   Directeur (vanaf 2000 directeur bestuurder) Patrimonium Sneek
1981–1990   Ambtelijk secretaris Federatie van Haagse Woningcorporaties
1976–1981   Plaatsvervangend hoofd sector herhuisvesting, gemeente Den Haag

Nevenfuncties
2020–heden Bestuurslid van de coöperatie U.A. Sinnich Langwar
2018–heden Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia”
2020–heden Medewerker WR-tijdschrift voor Huurrecht
2018–heden Gastdocent bouw- en aanbestedingsrecht, Instituut voor Bouwrecht en de Academie voor de                            Rechtspraktijk
2015–heden Lid expertgroep reglementering woningcorporaties van Aedes
2019–heden Lid Strategieraad Ketenstandaard Bouw en Techniek
2016–2023  Lid huurcommissie (geschillen op grond van de Overlegwet huurders verhuurder)
2016-heden Eigenaar van het adviesbureau DR-advies