c.l.  Korte kennismaking

Als adviseur en secretaris help ik organisaties graag met het aanpakken van vraagstukken rondom legitimatie, participatie, samenwerking en strategie. Zo werk ik met BZK, Aw, WSW, SVWN en corporaties aan de doorontwikkeling van verantwoording en toezicht, zodat deze meer aansluiten op elkaar en op de weerbarstige praktijk. Ook zet ik mijn creativiteit en denkkracht graag in voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe participatievormen voor onder andere corporaties (zoals een Volkshuisvestingsraad, Maatschappelijke Raad, Corporatieraad) en samenwerkingsvormen in/met/rondom het netwerk. Daarnaast werk ik graag samen met corporaties en hun netwerken aan mogelijkheden voor verantwoording en toezicht. Door mijn achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker heb ik veel ervaring met het doen van evaluaties en onderzoek. Als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht evalueerde ik o.a. arrangementen van verantwoording en toezicht in de corporatiesector; mogelijkheden van grens-overstijgende samenwerkingsverbanden voor het sociaal domein; leercontexten voor succesvolle samenwerking aan maatschappelijke meerwaarde; passende vormen van burgerparticipatie op gemeentelijk en provinciaal niveau. Als onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid evalueerde ik de veiligheidscultuur, samenwerking en communicatie tussen partijen rondom Schiphol bij groeiend vliegverkeer. Als adviseur bij Atrivé zet ik mij wederom in voor samenwerking, ontwikkeling en verantwoording rondom maatschappelijke thema’s. Evaluatieonderzoek vindt vaak plaats in een politiek-bestuurlijke context met meervoudige belangen. Dat vraagt niet alleen om een onafhankelijke, professionele onderzoeksattitude maar ook om politiek-bestuurlijke sensitiviteit en begrip voor belangen. Ik weet snel te schakelen tussen uiteenlopende ervaringen, wensen en werkwijzen van de betrokkenen, of dat nu een huurder of bestuurder is. Ik weet mensen op een constructieve en creatieve manier te bevragen en betrekken. Dat is een belangrijke motivatie voor mij om via Raeflex corporaties en hun maatschappelijke prestaties te visiteren.

Visitaties

Wil het aanbod van Nederlandse volkshuisvesting blijven aansluiten op de behoeften van een weerbarstige uitvoeringspraktijk, dan is doorontwikkelen en vernieuwen van vormen van samen werken, samen wonen en samen leven nodig. Het ‘gat dichten’ en de ‘balans herstellen’ tussen bijvoorbeeld professionele organisaties en hun systeemwerelden, en leefwereld van de mensen waar ze zich voor inzetten, vraagt een meer interactieve en reflectieve denk- en werkhouding. Een houding die meer gericht is op het met elkaar zoeken naar een passende invulling van de volkshuisvesting. Graag zet ik daarvoor de veranderkracht van ‘sprekende voorbeelden’ in. En succesvol samenwerken aan volkshuisvestelijke vraagstukken vraagt om het betrekken van de leefwereld van huurders, woningzoekenden en belanghouders. Sprekende voorbeelden ophalen van hoe het wel of juist niet moet, hoe het anders kan of waar het heen zou kunnen/moeten. Door ze op tafel te leggen en samen te bespreken, stimuleer je dat dat de dialoog en perspectiefwisseling op gang komt. Dat is een eerste, belangrijke stap in samen werken aan verbetering. In het bewust verbinding maken tussen mensen, wensen en mogelijkheden. Een visitatie volgens methodiek 6.0 is een uitstekend middel om corporaties daarin verder op weg te helpen. Visitatie biedt namelijk dat waardevolle moment van samen stilstaan en bezinnen. Door te reflecteren met belanghouders, kun je vervolgens de stap zetten richting leren en verbeteren. Je kijkt terug om vooruit te kunnen komen.

Uitgevoerde visitaties

Recent gestart bij Raeflex en doorloopt een inwerktraject.
2019 UWOON, Harderwijk

Specifieke deskundigheid

 • Veranderingsvraagstukken op mens-, team-, organisatie- en sectorniveau
 • Legitimatievraagstukken: werken vanuit de bedoeling
 • Overzicht, afstemming en verbetering in verantwoording en toezicht
 • Leren en verbeteren via verantwoorden
 • Lerend samenwerken
 • Netwerkend werken aan maatschappelijke waardecreatie
 • Experimenteren met participatievormen
 • Organiseren van maatschappelijke tegenspraak
 • Professionaliseren en evalueren van huurdersorganisaties
 • Onderzoeksopzet, dataverzameling en -analyse tot rapportage
 • Begeleiden van (groeps)gesprekken en workshops
 • Creatieve, interactieve werkmethoden

Kort CV

Opleiding
2013–2016 Master “Research in Public Administration and Organizational Science”, Universiteit Utrecht, c.l.
2012–2013 Master “Organization, change and management”, Universiteit Utrecht, c.l.
2008–2012 Bachelor “Bestuurs- en organisatiewetenschap”, Universiteit Utrecht, c.l.
Carrière
2018–heden Adviseur volkshuisvestelijke vraagstukken, Atrivé
2016–2018   Promovendus en docent, Universiteit Utrecht
2016–2016   Organisatie-onderzoeker, Onderzoeksraad voor Veiligheid
2016–2016   Cursus coördinator en docent, Universiteit Utrecht
2014–2016   Gastvrouw en notulist, Bureau Fris
2014–2015   Junioronderzoeker ‘Burgerparticipatie’, Universiteit Utrecht
2015–2015   Beoordelaar accreditatie Hogeschool opleidingen, AeQui
2014–2015   Junioronderzoeker ‘Integratie Sociaal domein’, Vilans
2014–2014   Junioronderzoeker ‘Leercontexten voor publieke meerwaardecreatie’,                                 Universiteit Utrecht