prof. dr. P. Hooimeijer (Pieter)

Korte kennismaking

Vanuit mijn functie als hoogleraar Sociale Geografie en Demografie kijk ik met enige afstand naar het functioneren van corporaties op regionale woningmarkten. Hoewel ik niet dagelijks betrokken ben bij het werk van de corporaties, ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ik heb een brede kijk op de positie van corporaties in het stelsel. Ik heb diverse onderzoeken gedaan en publicaties geschreven over ontwikkelingen op de woningmarkt en over wonen en zorg. Naast mijn werk als hoogleraar en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool voor Stedelijk en Regionaal onderzoek, was ik toezichthouder bij een landelijke corporatie en ben ik zeven jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Woonbond. Vanaf 2006 ben ik visitator bij Raeflex. Per jaar doe ik circa een à twee visitatietrajecten. Ik heb verder een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de eerste visitatiemethodiek.

Visitaties

Met mijn kennis over regionale woningmarkten, kijk ik allereerst naar de prestatievelden Presteren naar Opgaven en Presteren naar Ambities. Daarnaast kijk ik naar de onderlinge samenhang van de verschillende prestatieonderdelen. Zit er consistentie in bijvoorbeeld de wijze waarop de corporatie omgaat met het vermogen en de opgave in de regio? Visitatie is dan ook meer dan het afvinken van een aantal checkpunten uit de methodiek. Als visitator wil ik de corporatie leren kennen en begrijpen hoe de strategie is opgebouwd en waar deze op is gebaseerd. Visitaties horen het evenwicht te vormen tussen het afleggen van verantwoording en het aangeven van verbeterpunten.

Uitgevoerde visitaties

2023 Woonservice Drenthe, Westerbork
2022 Woonbedrijf ieder1, Deventer
2021 Vestia, Rotterdam
2019 Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven; Woonservice, Westerbork
2017 Oost Flevoland Woondiensten, Dronten; Vestia, Rotterdam; BrabantWonen, Oss
2016 Woningstichting Den Helder
2015 Woonpunt, Maastricht, Domesta, Emmen; Woningstichting Kleine Meierij, Rosmalen
2013 BrabantWonen, Oss
2012 Woningstichting Rochdale, Amsterdam
2011 Kleine Meierij, Rosmalen; Woonzorg Nederland, Amstelveen
2010 IntermarisHoeksteen, Hoorn; Stichting Mooiland, Wageningen; Woonstichting Etten-Leur
2009 Hestia Groep, Landgraaf; Wooncompagnie, Hoorn; Woonwaard, Alkmaar
2007 Wetland Wonen, Vollenhove; Wonen Weert, Weert
2006 Woningstichting Etten-Leur

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van ontwikkelingen op de woningmarkt, zowel regionaal als landelijk
  • Uitgebreide kennis van wonen en zorg
  • Brede kijk op de volkshuisvesting vanuit verschillende perspectieven
  • Betrokken geweest bij ontwikkeling visitatiestelsel

Kort CV

Opleiding

  • Lerarenopleiding Aardrijkskunde en Engels
  • Universitaire studie Sociale Geografie (cum laude afgestudeerd)
  • 1988 Gepromoveerd, onderwerp proefschrift ‘Vergrijzing en individualisering woningmarkt’

Carrière
1995-heden Hoogleraar Sociale Geografie en Demografie en wetenschappelijk directeur van Netherlands                          Graduate School of Housing and Urban Research (UU)
1990-1995    Hoogleraar Demografie (UvA)
1983-heden Diverse functies in het hoger onderwijs

Nevenfuncties
2013-heden Voorzitter Wetenschapscommissie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut                         (NIDI)
2012-2020   Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
2010-2016   Voorzitter Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak Ministerie van WWI
2008-2012   Lid van het Standing Committee for the Social Sciences van de European Science Foundation
2007-2017   Voorzitter Gebiedsbestuur Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Nederlandse                                 Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (MaGW/NWO) (eerst lid, vanaf 2012 voorzitter)
2006-2014   Lid raad van toezicht van het WoonInvesteringsFonds
2006-2016   Voorzitter van de Wetenschapscommissie van DANS (Data Archiving and Network Services)
2001-2011   Voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie                           van Wetenschappen (SWR/KNAW)
1999-2006   Bestuurslidmaatschap van de Woonbond