Stichting Elkien

Met trots hebben wij kennis genomen van het visitatierapport dat door Raeflex is opgesteld. De visitatiecommissie signaleert een kwalitatief evenwicht tussen de verschillende prestatievelden en stelt vast dat de aanbevelingen en verbeterpunten van de vorige visitatie goed zijn opgepakt. Wij herkennen ons in het visitatierapport. Daarom zien wij het visitatierapport als een bemoediging en aansporing. De aanbevelingen en adviezen die de commissie ons meegeeft zijn duidelijk. Wij zien ook deze visitatie weer als een leermoment er stellen een verbeteragenda op.Graag bedank ik de visitatiecommissie en alle geïnterviewden voor hun kritische en constructieve inbreng.
Alex Bonnema

directeur-bestuurder, maart 2017