Woningstichting St. Joseph

De visitatie 2017 was voor ons een waardevolle periode van (zelf)reflectie .Het handzaam, toegankelijk geschreven rapport bevat naast de bevindingen, ook suggesties  voor verdere verbetering. Wij zullen met onze toekomstige nieuwe bestuurder de aangeboden handvatten graag aanpakken! Wij waarderen de kundigheid en tegelijkertijd de positief-kritische houding van de commissieleden van Raeflex. Ook de kick off was een waardevol onderdeel. De reflectie op de position paper dwingt tot een gesprek over de specifieke eigenheid van de corporatie en is voor zowel de commissie als corporatie zeer waardevol geweest. De commissie opereerde als een goed op elkaar ingespeeld team en ieder lid had een eigen rol. Tijdens de gesprekken kwam naar voren, dat de commissie zich ter dege had voorbereid en inhoudelijk goed op de hoogte was. Wij willen dan ook naast iedereen die heeft meegewerkt, met name onze medewerkers, de belanghouders en de visitatiecommissie van Raeflex danken voor de realisatie van de visitatie.
Jan Kamst

directeur-bestuurder, januari 2018