De Woonplaats, Enschede

Uit de bestuurlijke reactie visitatie 2015-2019

Bedankt!
Allereerst gaat onze dank uit naar de visitatiecommissie voor de geleverde inspanningen en de prettige samenwerking. Het is altijd een klus die samen geklaard moet worden. Bijzonder is nog te vermelden dat in goed overleg met de commissie ook het jaar 2019 meegenomen is in deze visitatie, omdat als gevolg van een aantal bestuurlijke wijzigingen, in dat jaar belangrijke besluitvorming heeft plaatsgevonden aangaande de besturing in de toekomst.

 

Enschede, 30 april 2020

 ((Voor het vervolg van de bestuurlijke reactie zie Bijlage E van het visitatierapport 2020.)

Mevrouw M. Wolters| De heer R.J.M. van Broekhoven

Directeur_____________| Voorzitter RvC___________________|